>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه کیفیت زندگی در افراد با سابقه ابتلا به بیماری فلج اطفال ورزشکار و غیر ورزشکار  
   
نویسنده ابراهیمی میمند، فاطمه ,دانشمندی حسن ,سیار شقایق ,اسدی کرم علیرضا
منبع طب پيشگيري - 1395 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:35 -42
چکیده    مقدمه: از میان مبتلایان به بیماری فلج اطفال درصد قابل توجهی پس از بهبودی از حمله اولیه ویروس و با گذشت سال ها، علائم و نشانه های جدیدی را تجربه می کنند. با توجه به اهمیت برخورداری از زندگی فعال در سلامت افراد با سابقه ابتلا به بیماری فلج اطفال و نیز ضرورت ارتقاء ظرفیت های عملکردی در این افراد، در پژوهش حاضر به بررسی مقایسه کیفیت زندگی در افراد با سابقه ابتلا به بیماری فلج اطفال ورزشکار و غیر ورزشکار پرداخته شده است.روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و جامعه آماری آن را تمامی افراد دارای با سابقه ابتلا به بیماری فلج اطفال استان کرمان تشکیل دادند می دهند. از این میان مجموعاً 28 نفر با سابقه بیماری فلج اطفال و میانگین سنی 8.23 ± 36.61 به صورت هدفمند و در دسترس به عنوان آزمودنی انتخاب شدند و براساس سطح و میزان فعالیت بدنی منظم، در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار قرار گرفته و با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سوالی (fs-36)؛ 36 -sfمورد مقایسه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون t مستقلو آزمون همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss نسخه 22 در سطح معناداری p≤0. 05 استفاده شد.نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد که اختلاف معناداری در کارکرد جسمی (0.002 =p)، اختلال نقش به دلیل سلامت جسمی (0.04 =p)، انرژی/خستگی (0.04 =p)، درد (0.03 =p) و سلامت عمومی (0.04 =p) بین دو گروه افراد با سابقه ابتلا به بیماری فلج اطفال ورزشکار و غیرورزشکاروجود داشت دارد، درحالیکه بین اختلال نقش به دلیل سلامت هیجانی، بهزیستی هیجانی و کارکرد اجتماعی تفاوت معناداری وجود نداشت. همچنین بین سلامت جسمانی دو گروه تفاوت معناداری مشاهده شد (0.02 =p)، در صورتیکه بین سلامت روانی آن ها تفاوت معناداری مشاهده نگردید.نتیجه گیری: افراد دارای با سابقه ابتلا به بیماری فلج اطفال تحت تاثیر انجام فعالیت های بدنی منظم از سلامت جسمانی بیشتری برخوردار بوده و از اختلالات عملکردی کمتری رنج می برند. ارتقاء وضعیت جسمانی این افراد از طریق برنامه های تمرینی می تواند نقش به سزا یی در بهبود کیفیت زندگی آنان ایفا کند.
کلیدواژه فلج اطفال، کیفیت زندگی، سلامت جسمانی، سلامت روانی.
آدرس دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش, ایران, دانشگاه گیلان, گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی, ایران, دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, ایران
 
   Quality of life in athlete and nonathlete Poliomyelitis survivors  
   
Authors Ebrahimi meimand Fateme ebrahimi meimand
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved