>
Fa   |   Ar   |   En
   وضعیت مصرف مکمل آهن و عوامل موثر برمصرف مطلوب آن در دوران بارداری  
   
نویسنده غلامی پور زینب ,مهبودی داریوش ,پیران پگاه
منبع طب پيشگيري - 1395 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:26 -33
چکیده    مقدمه: کم خونی یکی از علل مهم مرگ مادران در کشورهای در حال توسعه می باشد و کمبود آهن را میتوان شایع ترین علت آنمی در دوران بارداری دانست که آثار نامطلوب بسیاری را به همراه دارد. ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون مرتبط ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻗﺮص آﻫﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدران، آﻣﺎر نشان می دهد که اکثر زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻗﺮص آﻫﻦ را ﺻﺤﻴﺢ وﻣﻨﻈﻢ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت مصرف مکمل آهن وعوامل موثر بر مصرف مطلوب آن در دوران بارداری برروی افراد مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شریعتی بندرعباس در سال 1395 انجام شد.روش کار: در این مطالعه توصیفیتحلیلی 197 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شریعتی بندرعباس در سال 1395که در نیمه دوم بارداری خود بودند، به روش نمونه گیری دردسترس مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن تایید شده است،استفاده گردید. سپس داده ها وارد نرم افزار آماری spss19 ;شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی( میانگین، فراوانی) و آزمون آماری کای اسکوئر استفاده گردید.pکمتر از 0.05 درصد معنی دار در نظر گرفته شد.نتایج : 61.4درصد از مادران مصرف مطلوب مکمل آهن داشتند و بین مصرف مطلوب مکمل آهن و سابقه ابتلا به آنمی 0.002=p، سطح تحصیلات همسر 0.032=p ، ابتلا به آنمی قبل بارداری 0.00=p و سطح تحصیلات مادران 0.006=p از نظر آماری رابطه معناداری وجود دارد. اما بین مصرف مطلوب مکمل آهن با سن (0.498p=) ، ملیت (p=0.298)، وضعیت اشتغال مادر(0.622=p) و همسر(0.549=p) ، تعداد زایمان(0.288=p) ، تعداد فرزندان (p=0.773) و میزان مراجعات به مراکز بهداشتی_ درمانی (p=0.481) از نظر آماری رابطه معناداری یافت نشد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از مطالعه میتوان دریافت که برگزاری کلاس های آموزشی برای مادران و همسرانشان و همچنین دادن اطلاعات کافی در مورد کم خونی بارداری به افراد جامعه از طریق رسانه های جمعی می تواند از عوارض بعدی این بیماری و عدم مصرف مطلوب مکمل آهن در زنان باردار جلوگیری کند و سطح سلامت مادران را افزایش دهد.
کلیدواژه مکمل آهن، زنان باردار، بارداری، آنمی فقر آهن
آدرس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده پرستاری و مامایی, مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک, گروه پرستاری, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved