>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی برخی از جنبه های اپیدمیولوژیک بیماری لیشمانیوز جلدی در شهرستان قیر و کارزین طی سال 1387 تا 1392  
   
نویسنده سعید فیروزآبادی مریم ,کرمی خدابخش
منبع طب پيشگيري - 1395 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:16 -25
چکیده    مقدمه: لیشمانیوز جلدی بیماری انگلی است که در ایران توسط دو نوع انگل لیشمانیا تروپیکا و لیشمانیا ماژور ایجاد می شود.این بیماری از مشکلات مهم بهداشتی بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران به شمار می آید. استان فارس یکی از کانون های مهم این بیماری در ایران است در این مطالعه وضعیت اپیدمیولوژیک ;لیشمانیوز جلدی در شهرستان قیر و کارزین در استان فارس را در طی سال های 1387 تا 1392 مورد بررسی قرار می گیرد.روش کار: این مطالعه توصیفی بر روی ;بیماران مبتلا به سالک مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان قیر و کارزین در استان فارس انجام گرفته است. سوابق بیماران با استفاده از پرونده های موجود در واحد مبارزه با بیماریها استخراج و با استفاده از آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج : در این مطالعه393 بیمار بررسی شده اند که بیشترین بیماران مربوط به سال87 با 203 نفر و کمترین مربوط به سال92 با 14 نفر بوده است. از این تعداد 49% مرد و 51% زن بودند . بیشترین مبتلایان مربوط به طیف سنی زیر 9 سال بود . همچنین تعداد بیماران در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بود . بیشترین موارد ابتلا در سالهای مورد مطالعه در فصل زمستان بود. میانگین بروز لیشمانیوز جلدی در طول شش سال مورد مطالعه از 22 تا 101 در یکصد هزار نفر در نوسان بوده است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه از نظر الگوی جنسی و محل سکونت ; ; اختلاف معنی داری وجود ندارد . از نظر طیف سنی بیشترین موارد مربوط به زیر 9 سال و بیشترین موارد آلودگی در این مطالعه بر خلاف الگوی فصلی مطالعات داخلی ; مربوط به فصل زمستان بوده است . بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه موارد لیشمانیوز جلدی در شهرستان قیر و کارزین در سالهای اخیر روند کاهشی قابل ملاحظه ای داشته است.
کلیدواژه لیشمانیوز جلدی، اپیدمیولوژی، قیر و کارزین.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی, گروه بهداشت عمومی, ایران
پست الکترونیکی karamikb@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved