>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر بخشی مداخله آموزشی بر آگاهی و عملکرد دانش آموزان دختر شهر بندرعباس در خصوص پوکی استخوان  
   
نویسنده نوروزیان فاطمه ,رمضان خانی علی ,زارعی فایقه ,مدنی عبدالحسین
منبع طب پيشگيري - 1397 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:35 -28
چکیده    هدف: پوکی استخوان یک اختلال اسکلتی است و ویژگی بارز آن کاهش استحکام استخوان بوده و فرد را در معرض خطر شکستگی استخوان قرار می دهد. هدف از این مطالعه تعیین اثربخشی مداخله آموزشی بر میزان آگاهی و عملکرد دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس در خصوص پوکی استخوان بود.روش ها: در یک مطالعه مداخله ای از نوع نیمه تجربی 419 نفر از دانش آموزان پایه اول دبیرستان به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار آماری spss نسخه 19 گردید و از شاخص های آمار توصیفی و آزمون های آماری تی تست و تی زوجی برای آنالیز داده ها استفاده شد.نتایج: میانگین امتیازات آگاهی و عملکرد در گروه های آزمون و شاهد قبل از آموزش تفاوت معنادار آماری نداشت. پس از آموزش میانگین امتیازات آگاهی و عملکرد گروه آزمون نسبت به گروه شاهد افزایش معناداری پیدا کرد. (pvalue = 0.001). میانگین نمره عملکرد گروه مداخله از 22.2 در مرحله قبل از مداخله به 29.79 در مرحله بعد از مداخله تغییر یافت و این تفاوت ازنظر آماری معنی دار بود، (p = 0.028).نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق حاضر، مداخله آموزشی به روش مذکور در ارتقا میزان آگاهی و نیز عملکرد دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستانی نسبت به پوکی استخوان تاثیرگذار بوده لذا برنامه ریزی و اجرای این مدل آموزشی در جامعه موردنظر می تواند در پیشگیری از بیماری مذکور در سنین بالاتر موثر باشد.
کلیدواژه آگاهی، عملکرد، پوکی استخوان، دانش آموزان، بندرعباس
آدرس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده بهداشت و ایمنی, گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت, گروه اپیدمیولوژی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved