>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر مداخله آموزشی از طریق همسانان بر میزان مصرف میوه و سبزی در زنان خانه‌دار  
   
نویسنده شیبانی رویا ,حسینی زهرا ,داودی سید حسین ,آقاملایی تیمور ,قنبرنژاد امین
منبع طب پيشگيري - 1397 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:19 -11
چکیده    هدف: مصرف میوه جات و سبزیجات نسبت به میزان توصیه شده پایین می باشد، هدف مطالعه تعیین تاثیر مداخله آموزشی از طریق همسانان بر میزان مصرف میوه و سبزی در زنان خانه دار بود.روش ها: در این پژوهش نیمه تجربی زنان خانه دار ساکن شهرک مروارید و شهرک فجر بندرعباس شرکت داشتند. حجم نمونه 65 نفر در گروه مداخله و 65 نفر در گروه کنترل بود. نمونه ها به صورت تصادفی ساده و از روی پرونده های آن ها در مرکز سلامت مستقر در شهرک ها صورت گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه طی دو مرحله (قبل و دو ماه بعد از اجرای مداخله آموزشی) جمع آوری شد. آموزش در مورد اهمیت و فواید مصرف میوه و سبزی از طریق همسانان و به مدت یک ماه در گروه مداخله انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss و آمار استنباطی تجزیه وتحلیل شدند.نتایج: قبل از آموزش دو گروه مداخله و کنترل ازنظر متغیرهای موردبررسی اختلاف آماری معنی داری باهم نداشتند، درصورتی که بعد از اجرای مداخله آموزشی منافع و خودکارآمدی نسبت به مصرف میوه و سبزی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار و موانع درک شده کاهش معنی داری یافت (0.001>pvalue). همچنین تعداد واحد میوه و سبزی مصرفی روزانه در گروه مداخله از 1.73 به 4.20 و در گروه کنترل از 1.96 به 2.16 تغییر یافت و اختلاف آماری معنی داری بین آن ها مشاهده شد (0.001>pvalue).نتیجه گیری: با توجه به نتایج آموزش از طریق همسانان موجب افزایش منافع و خودکارآمدی، کاهش موانع و افزایش تعداد واحد میوه و سبزی مصرفی روزانه در زنان خانه دار می شود.
کلیدواژه میوه، سبزی، آموزش همسانان، زنان خانه‌دار.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, پژوهشکده سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت, گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی, گروه تغذیه, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, پژوهشکده سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت, گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, ، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت، پژوهشکده سلامت, گروه بهداشت عمومی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved