>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به خوددرمانی با دارو  
   
نویسنده مرزبان آمنه ,رحمانیان وحید ,ایاسی مریم ,برزگران مهران
منبع طب پيشگيري - 1397 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:43 -36
چکیده    هدف: خوددرمانی در دانشجویان به عنوان افراد تحصیل کرده در جامعه یکی از مسائل مهم بهداشتی اجتماعی به شمار می رود. بنابراین این پژوهش با هدف سنجش نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به خوددرمانی با دارو صورت گرفت.روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی روی 483 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انجام شد. نمونه ها به صورت ترکیبی، خوشه ایتصادفی از 4 دانشکده انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد سه قسمتی خوددرمانی جمع آوری گردیدند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های کای اسکور، تی تست و آزمون همبستگی پیرسون تجزیه وتحلیل شدند.نتایج: میانگین و انحراف معیار نمره نگرش و عملکرد دانشجویان به ترتیب 98/9±53/24 و 61/1±41/2 بود. تفاوت میانگین نمره نگرش و عملکرد دانشجویان در رشته های تحصیلی مختلف از نظر آماری معنی دار بود. همچنین همبستگی بین دو متغیر نگرش و عملکرد از نظر آماری معنی دار بود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج میانگین نمره نگرش و عملکرد دانشجویان در این مطالعه در حد بسیار پایینی بود، ازاین رو تدوین برنامه های آموزشی مناسب در زمینه خوددرمانی موثر می باشد.
کلیدواژه خوددرمانی، دانشجویان، دارو، نگرش، عملکرد.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جهرم, مرکز تحقیقات مولفه‌های اجتماعی سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی مازندران, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی فسا, مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر, ایران
پست الکترونیکی barzegaran.2017@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved