>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطه بین رضایت شغلی و شیوع اختلالات اسکلتی– عضلانی  
   
نویسنده اسحقی‌ثانی هادی ,محبی احمد ,زارع مهدی ,آقاملایی تیمور ,خادمیان مرضیه ,سلیمانی‌احمدی موسی
منبع طب پيشگيري - 1398 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:52 -46
چکیده    هدف: رضایت شغلی یکی از عوامل روانی اجتماعی است که ممکن است در بروز اختلالات اسکلتی عضلانی نقش داشته باشد. به همین منظور این پژوهش به بررسی رابطه بین رضایت شغلی و شیوع علائم اختلالات اسکلتی عضلانی در بین کارکنان منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس انجام شد.روش ها: تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است که بر روی 400 نفر از کارکنان منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه رضایت شغلی (اسپکتور) و پرسشنامه شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی (نوردیک) می باشد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار آماری spss و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: یافته های حاصل از این تحقیق نشان می دهد بین امتیاز کلی رضایت شغلی و علائم کلی اختلالات اسکلتی عضلانی رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین رضایت شغلی با علائم اختلالات اسکلتی عضلانی در گردن، آرنج، باسن و ران رابطه معناداری وجود دارد (0.05>pvalue).نتیجه گیری: با توجه به اینکه این پژوهش نشان داد بین رضایت شغلی و شیوع علائم برخی از اختلالات اسکلتی عضلانی رابطه معناداری وجود دارد، می توان با افزایش سطح رضایت شغلی از شیوع این اختلالات کاست. بر این اساس می توان گفت بهبود حقوق و دستمزد، پاداش و ارتقاء ابزارهای مناسبی جهت کاهش اختلالات اسکلتی عضلانی می باشند.
کلیدواژه رضایت شغلی، اختلالات اسکلتی عضلانی، شیوع، کارکنان.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده پزشکی, گروه طب کار, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات زاهدان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت، پژوهشکده سلامت هرمزگان, گروه بهداشت حرفه ای, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات قلب و عروق, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت، پژوهشکده سلامت هرمزگان, گروه بیولوژی و کنترل ناقلین, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved