>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش‌بینی اتخاذ رفتارهای سالم مرتبط با مصرف روغن براساس سازه‌های تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده در زنان خانه‌دار  
   
نویسنده کریمی فرشته ,حسینی زهرا ,آقاملایی تیمور ,قنبرنژاد امین
منبع طب پيشگيري - 1398 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:18 -10
چکیده    هدف: مصرف صحیح روغن ها می تواند در پیشگیری از بیماری ها مفید واقع شود. هدف از این مطالعه، پیش بینی رفتارهای سالم مرتبط با مصرف روغن بر اساس سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در زنان خانه دار بود.روش ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی جامعه آماری 275 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر بندرعباس در سال 1396 بود که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 160 نفربرآورد شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی تعیین گردید. این پرسشنامه شامل سه بخش اطلاعات دموگرافیک، بررسی الگوی مصرف روغن و سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده بود. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون رگرسیون خطی تجزیه وتحلیل شدند..نتایج: یافته های این مطالعه نشان داد 59.4 درصد از زنان روغن مصرفی خود را مایع و 33.8 درصد از زنان تلفیقی از انواع روغن های مایع و جامد و 6.9 درصد جامد عنوان نمودند. 8.8 درصد از زنان هرگز از روغن مایع مخصوص سرخ کردن و 10 درصد از زنان هرگز از روغن مایع مخصوص پخت وپز استفاده نمی کردند. همچنین نتایج نشان داد قصد رفتاری 10 درصد از رفتار را پیش بینی می کند.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد روغن جامد و یا تلفیقی از روغن مایع و جامد توسط برخی زنان به عنوان روغن مصرفی به کار می رفت و همچنین از عادات نامناسب جهت پخت غذا (به عنوان مثال استفاده ننمودن از روغن مایع مخصوص سرخ کردنی جهت سرخ نمودن غذا) استفاده می شد. تئوری رفتار برنامه ریزی شده می تواند در طراحی مداخلات جهت اتخاذ رفتارهای سالم مرتبط با مصرف روغن در زنان خانه دار موثر باشد.
کلیدواژه تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده، مصرف روغن، زنان خانه‌دار.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات قلب و عروق, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات قلب و عروق, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت، پژوهشکده سلامت هرمزگان, گروه بهداشت عمومی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved