>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی سواد سلامت بزرگسالان شهرستان جهرم  
   
نویسنده کمالی‌پور مرجان ,اشکانی نجمه ,مهرعلی زاده اکبر ,چوبین نیلوفر ,اسماعیل‌زاده زینب
منبع طب پيشگيري - 1398 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:25 -19
چکیده    هدف: سواد سلامت، میزان ظرفیت افراد برای کسب، تفسیر، درک اطلاعات اولیه وخدمات سلامتی است که جهت تصمیم گیری مناسب ضروری است؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح سواد سلامت بزرگسالان شهرستان جهرم در سال 1394 انجام گرفت.روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی از نوع کاربردی است و 502 نفر از افراد بزرگسال (18سال به بالا) شهرستان جهرم با روش نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد سواد سلامت عملکرد در بزرگسالان بود . داده ها با استفاده از نرم افزارspss و آزمون های تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: براساس پرسشنامه tofhla سواد سلامت 62/82 درصد از بزرگسالان در حد کافی و 37/17 درصد دارای سواد سلامت مرزی بودند. در این مطالعه ارتباط آماری معناداری بین سواد سلامت و جنسیت، سن و درآمد مشاهده نشد در صورتی که بین سواد سلامت و تحصیلات رابطه آماری معناداری داشت.نتیجه گیری: به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد میزان سواد سلامت در افراد نامطلوب است. بنابراین لازم است برای بزرگسالانی که از سواد سلامت نامطلوب برخوردارند، با تدوین برنامه های جامع، ایجاد رسانه ها و مواد آموزشی ساده و قابل فهم، گامی در جهت ارتقای هر چه بیشتر سواد سلامت آنان برداشت.
کلیدواژه بزرگسال، سواد سلامت، جهرم
آدرس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جهرم, ایران, دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی فسا, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved