>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر درمان مراجع محور بر اختلال فشار روانی و افسرگی در زنان قربانی تجاوز شهر بندرعباس  
   
نویسنده هاشمی‌پور سریرا ,بحرینیان عبدالمجید
منبع طب پيشگيري - 1398 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:61 -53
چکیده    هدف: فشار روانی و افسرگی می توانند متعاقب تجاوز جنسی بروز کنند و تهدید بزرگی برای قربانیان تجاوز جنسی باشند. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان مراجع محور بر اختلال فشار روانی پس از حادثه و افسرگی در زنان قربانی تجاوز شهر بندرعباس بود. روش ها: جامعه آماری پژوهش 40 زن قربانی تجاوز در گروه سنی 3013 سال در شهر بندرعباس بود که 30 نفر در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نوع طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون پس آزمون و ابزار گردآوری داده ها فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک و مقیاس فشار روانی پس از حادثه می سی سی پی بود. پس از اجرای پیش آزمون برای، مداخله آزمایشی (درمان مراجع محور) برای گروه آزمایش اجرا و پس آزمون اجرا شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شدند.نتایج: نتایج نشان داد تحلیل کوواریانس چند متغیری در درمان مراجع محور باعث بهبود فشار روانی شرکت کنندگان در کلیه خرده مقیاس های اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی شده است (0.05>pvalue). نتیجه گیری: به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد اثربخشی درمان مراجع محور بر اختلال فشار روانی پس از حادثه و افسردگی تایید می گردد.
کلیدواژه درمان مراجع محور، اختلال روانی، افسرگی، زنان، تجاوز.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران, گروه روانشناسی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved