>
Fa   |   Ar   |   En
   وضعیت نوآوری مشتریان در استفاده از اپلیکیشن‌های پیشگیری و سلامت  
   
نویسنده مکی‌زاده وحید ,شراعی فاطمه ,آیین‌جمشید سیاوش ,یونسی‌فر زهرا
منبع طب پيشگيري - 1398 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:45 -36
چکیده    هدف: توسعه دهندگان اپلیکیشن های تلفن همراه برای دسترسی آسان مشتریان به خدمات مرتبط با پیشگیری و سلامت، اقدام به راه اندازی اپلیکیشن هایی در این زمینه کرده اند. پذیرش این اپلیکیشن ها از سوی مشتریان تحت تاثیر ویژگی های نوآورانه آن ها می باشد. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی تاثیر نوآوری مشتریان بر استفاده از اپلیکیشن های پیشگیری و سلامت می باشد.روش ها: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی است. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از ادبیات تحقیق در قالب مقیاس لیکرت، در میان 324 نفر از دانشجویان دانشگاه های هرمزگان که کاربر یکی از انواع اپلیکیشن های پیشگیری و سلامت بوده اند به روش نمونه گیری در دسترس انخاب شدند. بازه زمانی پژوهش تیر الی مرداد 1397 بود. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق نرم افزار spss و تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار amos صورت گرفته است.نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که نوآوری مشتریان بر سهولت استفاده، سودمندی و لذت ادراک شده و قصد استفاده از اپلیکیشن های پیشگیری و سلامت تاثیر مثبت دارد. تاثیر مثبت سهولت استفاده، سودمندی و لذت ادراک شده بر قصد استفاده نیز تایید گردید. همچنین تحلیل یافته ها نشان داد که قصد استفاده نیز بر استفاده عملی از اپلیکیشن ها تاثیر مثبت دارد.نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد که نوآوری مشتری تاثیر مثبتی بر قصد، سودمندی ادراک شده، سودمندی ادراک شده، لذت ادراک شده و استفاده از اپلیکیش های پیشگیری و سلامت دارد. پیشنهاد می شود که توسعه دهندگان اپلیکیشن های سلامت و پیشگیری با استفاده از روش های نظام مند و علمی نسبت به تجزیه وتحلیل ادراکات و تمرکز بر مشتریان نوآور اقدام نمایند.
کلیدواژه اپلیکشن‌های تلفن همراه، پیشگیری، سلامت، نوآوری.
آدرس دانشگاه هرمزگان, دانشکده مدیریت و حسابداری, گروه مدیریت بازرگانی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مدیریت و اقتصاد, گروه مدیریت بازرگانی, ایران, دانشگاه هرمزگان, دانشکده مدیریت و حسابداری, گروه مدیریت اجرایی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, دانشکده پیراپزشکی, گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved