>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل موثر بر مصرف خودسرانه دارو در والدین دارای اطفال 81 ساله مراجعه‌کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس  
   
نویسنده محمدی عاطفه ,عابدینی صدیقه ,منتصری مریم
منبع طب پيشگيري - 1398 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:70 -62
چکیده    هدف: خوددرمانی یکی از مشکلات اجتماعی بهداشتی و اقتصادی جوامع مختلف است. در این میان توجه به خوددرمانی در والدین به خصوص مادران که مراقبت از کودکان را به عهده دارند، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین شیوع و عوامل موثر بر مصرف خودسرانه دارو توسط والدین دارای کودک 81 ساله مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس انجام شد. روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی مقطعی بود. نمونه پژوهش 200 نفر از والدین دارای کودک 8 تا 1 ساله مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بودند. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده صورت گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن سنجیده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.نتایج: نتایج نشان داد 64 درصد از والدین به صورت خودسرانه به فرزند خود دارو داده بودند. مهم ترین علل مصرف خودسرانه دارو تهیه آسان دارو از داروخانه ها بدون نسخه با 71.5 درصد، در دسترس بودن داروها در منزل و یا گرفتن از آشنایان و... با 65.5 درصد، تجربه قبلی از بیماری با 53.5 درصد بود. همچنین داروهای سرماخوردگی با 99.5 درصد، مسکن ها با 97.5 درصد، آنتی بیوتیک ها با 52.5 درصد از عمده ترین داروی مصرفی قرص بودند. همچنین نتایج نشان داد بین شیوع خوددرمانی با تحصیلات والدین (0.001>pvalue) وضعیت بیمه (0.013>pvalue) و تعداد فرزند (0.001>pvalue) رابطه آماری معناداری وجود دارد.نتیجه گیری: با توجه به اینکه در این مطالعه درصد بالایی از والدین به صورت خودسرانه به فرزند خود دارو داده بودند، بنابراین برگزاری کلاس های آموزشی مصرف منطقی داروها و آشنایی با عوارض سوءمصرف داروها برای والدین ضروری به نظر می رسد.
کلیدواژه شیوع، خوددرمانی، والدین، کودک
آدرس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت، پژوهشکده سلامت هرمزگان, گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved