>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط بین خودکارآمدی و رفتار مراقبتی مادران دارای فرزند مبتلا به سرطان  
   
نویسنده بارانی مریم ,حسنی لاله ,قنبرنژاد امین ,مولوی محمدعلی
منبع طب پيشگيري - 1398 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:35 -26
چکیده    هدف: نقش والدین به خصوص مادر در مراقبت از کودک مبتلابه سرطان تحت شیمی درمانی در حین درمان و پس ازآن حائز اهمیت است، رفتار مراقبتی صحیح از طریق خودکارآمدی تقویت خواهد شد و با انجام مداخلاتی می توان خودکارآمدی را افزایش داد و به تبع آن رفتار مراقبتی نیز تغییر خواهد نمود. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین خودکارآمدی و رفتار مراقبتی مادران دارای فرزند مبتلابه سرطان تحت شیمی درمانی طراحی و اجرا شد.روش ها: این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه مادران کودکان تحت شیمی درمانی بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 1396 (86 نفر) بود. برای سنجش داده ها از پرسشنامه رفتار مراقبتی محقق ساخته و خودکارآمدی عمومی شرر استفاده شد که توسط مادران تکمیل و در نهایت با نرم افزار آماری spss و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل، آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: 57 درصد مادران از نظر خودکارآمدی (6852) و رفتار مراقبتی (150101) دارای وضعیت خوبی بودند. بین رفتار مراقبتی مادر با سن (0.03=pvalue)، تحصیلات مادر (0.02=pvalue)، تعداد جلسات شیمی درمانی (0.005=pvalue) رابطه معناداری بدست آمد. بین خودکارآمدی و رفتار مراقبتی مادران همبستگی مثبت و معناداری بدست آمد (0.001>pvalue).نتیجه گیری: نتایج نشان داد رفتار مراقبتی مادران از وضعیت خوب برخوردار بوده است و با توجه به اهمیت خودکارآمدی به نظر می رسد انجام مداخلاتی براساس تئوری خودکارآمدی بتواند مادران را تواناتر کرده و بهتر به امر مراقبت بپردازند.
کلیدواژه خودکارآمدی، رفتار خود مراقبتی، مادران، کودک، سرطان.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات مراقبت مادر و کودک, گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت خلیج فارس، دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده پزشکی, گروه کودکان, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved