>
Fa   |   Ar   |   En
   رفتارهای ارتقاءدهنده سلامتی در پرستاران ایران: مطالعه مروری  
   
نویسنده خادمی زهرا ,بنایی مژده ,مهدوی فر معصومه ,ایمانی الهام ,طیاری نرگس
منبع طب پيشگيري - 1397 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:64 -73
چکیده    هدف: پرستاران بزرگترین گروه حرفه‌ای در سیستم مراقبت‌های بهداشتی و درمانی هستند که می‌توانند الگوی ایده‌آل برای ارتقاء سلامت بیماران باشند. اما دانش پرستاران در زمینه ارتقاء سلامت به خود‌مراقبتی در خود آن‌ها منجر نمی‌گردد. هدف این مطالعه مروری پاسخ به این سوال است که سبک زندگی رفتارهای ارتقاءدهنده سلامتی در پرستاران ایرانی چگونه است؟منابع داده‌ها: برای انجام این پژوهش مروری ابتدا با استفاده از سیستم mesh کلیدواژه‌های ارتقاء سلامت، شیوه زندگی، پرستار، رفتار و ایران (health promotion, lifestyle, nurse, behavior, iran) بازیابی و سپس به دو زبان انگلیسی و فارسی در بانک‌های اطلاعاتی pubmed، web of science، google scholar، scopus، sid و magiran در بازه زمانی ده ساله (1396-1387 و 2017-2008) جستجو شدند. مقالات ارائه شده در همایش‌ها و کنفرانس‌ها حذف گردید.روش‌های انتخابی برای مطالعه: پس از جستجوی الکترونیک تعداد 8 مقاله بازیابی شد که یکی از آن‌ها به دلیل متدولوژی نامناسب حذف گردید. شش مطالعه به بررسی شیوه زندگی ارتقاءدهنده سلامتی پرداخته بود. یک مطالعه نیز موانع بکارگیری سبک زندگی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی را بررسی کرده بود.ترکیب مطالب و نتایج: یافته‌ها نشان دادند که کمترین نمره سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامتی در حیطه فعالیت فیزیکی و بیشترین نمره در دو حیطه تغذیه و رشد معنوی مشاهده شد. پرستاران به عنوان بزرگترین گروه ارائه دهنده خدمات در نظام سلامت، شیوه زندگی مطلوبی ندارند. همچنین عملکرد پرستاران به ویژه در حیطه فعالیت جسمانی ضعیف بود. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، مدیران پرستاری با حمایت از برنامه‌های آموزشی در بیمارستان و تاکید بر ابعاد مختلف سلامتی می‌توانند پرستاران را در دستیابی به تندرستی حمایت کنند.
کلیدواژه ارتقاء سلامت،شیوه زندگی،پرستاران،رفتار،ایران
آدرس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک, گروه مامایی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک, گروه پرستاری, ایران
پست الکترونیکی n.tayari@hums.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved