>
Fa   |   Ar   |   En
   وضعیت بارکاری ذهنی و فراوانی حوادث در کارکنان کارخانه تولید تن‌ماهی پارسیان زاگرس در سال 1396  
   
نویسنده رضایی مریم ,حسین‌آبادی صدیقه ,پورطاهری اسما ,فضلی زهره
منبع طب پيشگيري - 1397 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:28 -35
چکیده    هدف: امروزه بارکاری ذهنی از مهمترین موضوعات سیستم‌های کاری است. عوامل مختلفی بر ظرفیت‌های ادراکی افراد تاثیر می گذارد که باعث ایجاد خطاهای انسانی می شود. در کارخانه تولید تن ماهی به دلیل ماهیت کار و استفاده از ابزارها و تجهیزات، ریسک حوادث در اثر خطاهای انسانی بالا می‌رود. مطالعه حاضر با هدف بررسی نوع حوادث کارخانه و یافتن ارتباط بین حوادث و بارکاری ذهنی افراد انجام شد. روش‌ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی و به صورت همه‌شماری بر روی 48 نفر از کارکنان کارخانه تولید تن‌ماهی پارسیان زاگرس انجام شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه nasa-tlx استفاده شد، آمار حوادث به صورت خودگزاردش دهی و اسناد حوادث ثبت شده بدست آمد. آنالیز داده ها با نرم‌افزار spss با انجام آزمون‌های آماری تی‌تست، رگرسیون خطی، آنالیز واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون صورت گرفت. نتایج: نتایج نشان داد بین جنس و میانگین حوادث اختلاف معنا‌داری وجود دارد (0/009 p-value<). ضریب تکرار حادثه 195 بدست آمد. میانگین بارکاری ذهنی بالاتر از سطح مطلوب 50 درصد شد، همچنین میانگین حوادث در زنان (27/82) بیشتر از مردان (16/46) بود. بین فراوانی حوادث و بارکاری ذهنی کل ارتباط معنا‌داری یافت شد (0/041p-value<). این ارتباط معنا‌دار در سالن تولید (0/025p-value<) دیده شد. همچنین از بین سنجه‌های بارکاری ذهنی بین عملکرد و بارکاری ذهنی (0/044p-value<) و میزان کسل‌کنندگی و بارکاری ذهنی (0/0001p-value<) ارتباط معنا‌دار مشاهده شد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه احتمالا بارکاری ذهنی بر فراوانی حوادث موثر است. بنابراین اجرای برنامه‌ای جهت تعدیل بارکاری ذهنی مانند بررسی ساعات کاری و مدت زمان استراحت ضروری به نظر می‌رسد.
کلیدواژه بارکاری ذهنی،روش Nasatlx،حوادث شغلی،کارخانه تن‌ماهی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی بم, دانشکده بهداشت, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی سمنان, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت حرفه ای, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بم, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بم, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت حرفه‌ای, ایران
پست الکترونیکی zohreh.fazli@outlook.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved