>
Fa   |   Ar   |   En
   سواد سلامت زنان باردار و برخی عوامل مرتبط با آن در شهرستان میناب  
   
نویسنده زارعی فایقه ,کریمی فاطمه ,محسنی شکرالله ,مدنی شیوا ,دادی پور سکینه ,مدنی عبدالحسین
منبع طب پيشگيري - 1396 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:40 -46
چکیده    هدف: سواد سلامت به ظرفیت کسب، پردازش، درک اطﻼعات اساسی و خدمات مورد نیاز جهت تصمیم گیری های مناسب در زمینه سلامت اطﻼق می‌گردد. با توجه به اهمیت سواد سلامت زنان در سلامت خود و کودکانشان، این مطالعه با هدف تعیین سواد سلامت زنان باردار و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه­کننده به مراکز بهداشتی شهر میناب در سال 1395 انجام شد.روش‌ها: این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی ­تحلیلی بوده که بر روی 430 نفر از زنان باردار مراجعه­کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان میناب صورت گرفت. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه سواد سلامت عملکردی بالغین استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون­های شاخص فراوانی و درصد فراوانی و آزمون کای‌دو انجام شد.نتایج: در پژوهش حاضر میانگین سنی افراد مورد مطالعه 3/6± 27 سال بود. سواد سلامت 58/9 درصد از زنان در حد کافی و 17/37 درصد مرزی بودند. در این مطالعه ارتباط معناداری بین سواد سلامت با تعداد فرزندان، محل سکونت و درآمد خانواده مشاهده شد. اما بین سواد سلامت با تحصیلات مادر رابطه معناداری وجود نداشت.نتیجه‌گیری: به ‌طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد، میزان سواد سلامت زنان در حد مرزی بود. بنابراین لازم است نظام سلامت کشور برای زنان باردار که از سواد سلامت در حد مرزی و نامطلوب برخوردارند، آموزش‌های تصویری و شفاهی ساده و قابل ‌فهم را در کنار مواد آموزشی مکتوب که به ‌صورت پوستر، پمفلت و بروشور طراحی ‌شده ارائه نمایند.
کلیدواژه سواد سلامت ,زنان باردار ,خود مراقبتی.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت, گروه اپیدمیولوژی, ایران
پست الکترونیکی hmd_md@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved