>
Fa   |   Ar   |   En
   میزان رضایت‌مندی بیماران بستری از طرح تحول نظام سلامت  
   
نویسنده هاشمی نرگس ,فرحانی نژاد سامره ,فقیه عارف ,ایمانی الهام ,نظری فاطمه ,کاشانی سعید
منبع طب پيشگيري - 1396 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:32 -39
چکیده    هدف: رضایت بیماران از کیفیت خدمات بهداشتی درمانی ارائه‌ شده امری مهم است و هدف از اجرای طرح تحول نظام سلامت افزایش رضایت‌مندی مردم از خدمات سلامت و کاهش هزینه‌های بیمارستان‌های دولتی است، بنابراین این مطالعه با هدف بررسی میزان رضایت‌مندی بیماران بستری از طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس طراحی و اجرا گردید.روش‌ها: مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی- مقطعی گذشته‌نگر است که با استفاده از مستندات و مدارک موجود در مرکز آمار بیمارستان شهید محمدی بندرعباس پس از اخذ مجوز در سال 1395 انجام شد. نمونه‌ها به تعداد 900 بیمار به روش تصادفی ساده ار تمام بخش‌های بیمارستان انتخاب شدند. اطلاعات مربوطه با استفاده از پرسشنامه رضایت‌مندی ارسالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار excel و با استفاده از آمار توصیفی ( فراوانی، درصد فراوانی) تجزیه و تحلیل شد.نتایج: یافته‌ها نشان داد بیشترین میزان رضایت‌مندی به ترتیب از دریافت نکردن وجه خارج از صندوق توسط بیمارستان و دریافت صورت‌حساب هنگام ترخیص (100 درصد) و بیشترین نارضایتی بیماران(35/3 درصد) از خدمات پزشکی بوده است. نتایج همچنین نشان داد میزان رضایت بیماران بستری از خدمات ارائه شده طرح تحول نظام سلامت در حد مطلوبی قرار داشت.نتیجه‌گیری: هر چند در مطالعه حاضر میزان رضایت بیماران بستری از خدمات ارائه ‌شده طرح تحول نظام سلامت در حد مطلوبی قرار داشت اما نارضایتی بیماران از خدمات پزشکی می‌طلبد مسئولان و متولیان امر نسبت به اجرای بهیه خدمات پزشکی توجه بیشتری نشان دهند.
کلیدواژه رضایت‌مندی بیمار ,بیمارستان ,خدمات سلامت ,طرح سلامت.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده پرستاری و مامایی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده پرستاری و مامایی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده پزشکی, گروه پزشکی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved