>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر هوش‌‌هیجانی از طریق آموزش سیار بر رضایت‌شغلی کارکنان زن دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  
   
نویسنده مقنیان طاهره ,باقیان زارچی نجمه ,موسویان اصل علویه زینب ,باقیانی مقدم محمد حسین ,کوهنورد بهرام
منبع طب پيشگيري - 1396 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:1 -7
چکیده    مقدمه: افراد دارای هوش‌هیجانی بالا در داشتن رضایت بیشتر از زندگی، بهره‌مندی از محیط خانوادگی و شریک شدن در احساسات اطرافیان نسبت به دیگران متفاوت‌اند. این مطالعه باهدف بررسی تاثیر هوش‌هیجانی از طریق آموزش سیار بر رضایت‌شغلی کارکنان زن دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شد.روش‌ها: این مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جهت ارزیابی رضایت‌شغلی کارکنان از پرسشنامه رضایت‌شغلی استفاده شد. از بین کارکنان دانشکده بهداشت، کارکنان زن به روش سرشماری انتخاب شدند که به تعداد 50 نفربرآورد گردیدند. در ابتدا تمامی کارکنان زن پرسشنامه رضایت شغلی را تکمیل کردند. مباحث هوش‌هیجانی از طریق آموزش سیار به مدت 5 هفته به گروه آزمون آموزش داده شد. پس از گذشت 40 روز، پرسشنامه رضایت‌شغلی به هردو گروه کنترل و آزمون جهت تکمیل داده شد. نتایج با نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل شد.نتایج: نتایج نشان داد که آموزش‌های سیار هوش‌هیجانی بر رضایتمندی شغلی، رضایت از محل کار، رضایت از همکار و رضایت از سرپرست کارکنان زن دانشکده بهداشت تاثیر معناداری دارد (0/05>p-value)، ولی بر میزان رضایت از حقوق دریافتی کارمندان و رضایت از پاداش تاثیر معناداری ندارد (0/05>p-value). همچنین بین رضایت‌شغلی و مشخصات دموگرافیک کارمندان زن ارتباط معناداری وجود ندارد (0/05>p-value).نتیجه‌گیری: با توجه به این‌که تاثیر آموزش سیار هوش‌هیجانی بر رضایتمندی شغلی کارکنان زن تایید شد، پیشنهاد می‌شود مدیران دانشگاه‌ها بر این هوش تاکید نمایند تا از مزایای آن‌ها در بهبود رضایت‌شغلی کارکنان و تاثیرگذار بودن بر دیگران بهره‌مند شوند.
کلیدواژه هوش‌هیجانی ,آموزش ,رضایتمندی شغلی.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, دانشکده علوم انسانی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دانشکده بهداشت, گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دانشکده بهداشت, گروه خدمات بهداشتی, ایران, دانشکده علوم پزشکی لارستان, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت حرفه ای, ایران
پست الکترونیکی bahramk2011@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved