>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر سروصدای اتومبیل و کولرگازی پنجره‌ای بر فرایند آموزش (مطالعه موردی: دانش‌آموزان مدارس راهنمایی دخترانه آموزش و پرورش ناحیه 1 اهواز)  
   
نویسنده کرمی خدابخش ,محمدزاده ماهیجان نرگس ,حسنوند زینب ,سعید فیروزآبادی مریم
منبع طب پيشگيري - 1396 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:54 -60
چکیده    هدف: یکی از عوامل موثر در امر آموزش ‌و پرورش سروصدای محیطی مراکز آموزشی است. سروصدا نوعی از آلودگی محیط است که کیفیت زندگی انسان‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مطالعه با هدف تاثیر سروصدای اتومبیل و کولرگازی پنجره‌ای بر فرایند آموزش دانش‌آموزان مدارس راهنمایی مورد ارزیابی قرار گرفت.روش‌ها: این مطالعه به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش کمی از نوع توصیفی مقطعی است. جامعه آماری پژوهش را دانش‌آموزان دختر مقاطع مختلف تحصیلی مدارس راهنمایی آموزش و پرورش ناحیه 1 اهواز تشکیل دادند، که 508 نفر از آن‌ها از طریق نمونه‌گیری تصادفی از هر سه ‌پایه تحصیلی برای انجام مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ استاندارد بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss و شاخص‌های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی) تجزیه ‌و تحلیل شدند.نتایج: نتایج مطالعه نشان داد که 91 درصد از دانش‌آموزان به علت سروصدای اتومبیل و 58 درصد از آن‌ها به علت سروصدای کولر تمرکز خود را در کلاس از دست می‌دهند. 82 درصد از دانش‌آموزان در هنگام حضور در مدرسه از سروصدای اتومبیل رنج می‌برند که این میزان برای کولر 43 درصد برآورد شده است. حدود 90 درصد از دانش‌آموزان اظهار داشتند، که سروصدا باعث اختلال در خواندن و یادگیری مطالب درسی در کلاس می‌شود.نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد، سروصدای ترافیک و کولرگازی فرآیند یادگیری و آموزش دانش‌آموزان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین در تامین محیط آموزشی می‌بایست هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ محل احداث در برنامه‌ریزی‌های شهری دقت نظر بیشتری شود. به طوری که سروصدا به ‌عنوان یک فاکتور مهم در طراحی‌ها مدنظر قرار گیرد.
کلیدواژه سروصدا، اتومبیل، کولر، دانش‌آموزان، آموزش.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved