>
Fa   |   Ar   |   En
   وضعیت حفاظتی و بهداشتی مراکز رادیولوژی شهر بندرعباس در سال 1395  
   
نویسنده گودرزی بابک ,هاشمی نرگس ,حیدری نژاد ضحی
منبع طب پيشگيري - 1396 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:47 -55
چکیده    هدف: کارکنان بخش‌های خدمات بهداشتی و درمانی به علت ماهیت کارشان همواره در معرض بیماری‌های واگیردار، اشعه‌های یونیزان، غیر یونیزان و مخاطرات ارگونومیک می‌باشند. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت ایمنی و بهداشتی بخش‌های رادیولوژی شهر بندرعباس در سال 1395 انجام شد. روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، جامعه پژوهش، 17 مرکز دولتی و خصوصی دارای بخش رادیولوژی شهر بندرعباس بود، جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از چک‌ لیست استاندارد مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که چهار شاخص تاسیسات و ایمنی، حفاظت در برابر اشعه، فضای فیزیکی و بهداشت و نظافت را مورد بررسی قرار می‌دهد، انجام شد. داده‌ها پس از جمع‌آوری با نرم‌افزار spss و excel تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج: بیشترین امتیاز مربوط به شاخص‌های ایمنی و بهداشتی رادیولوژی جام جم بود. ازنظر شاخص فیزیکی بیشترین امتیاز به بیمارستان شهید محمدی و کمترین امتیاز به بیمارستان سیدالشهدا اختصاص داشت و از نظر ایمنی بیمارستان ایران بیشترین امتیاز را کسب کرد. در شاخص بهداشت رادیولوژی مرکز بهداشت شهرستان و رادیولوژی‌ جام جم و ایران بیشترین امتیاز و رادیولوژی بیمارستان شریعتی کمترین امتیاز را از نظر شرایط استاندارد کسب کرده‌اند. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، آموزش و برگزاری کلاس‌های آموزشی، انجام معاینات دوره‌ای کارکنان و آگاه کردن کارکنان نسبت به خطرات محیط کار، می‌تواند کمک شایانی در افزایش سطح ایمنی و بهداشت مراکز رادیولوژی در سطح شهر بندرعباس داشته باشد.
کلیدواژه رادیولوژی،وضعیت بهداشت،ایمنی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت, گروه مهندسی بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده پرستاری و مامایی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت, ایران
پست الکترونیکی z_heidarinejad@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved