>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط فرهنگ ایمنی با رضایت شغلی در کارکنان اسکله شهید رجائی  
   
نویسنده زارع مهدی ,آقاملایی تیمور ,دادی پور سکینه ,صفری مرادآبادی علی ,حسینی فاطمه السادات
منبع طب پيشگيري - 1396 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:1 -9
چکیده    هدف: فرهنگ ایمنی ضعیف در بیشتر موارد علت ریشه‌ای حوادث شغلی که در اثر رفتار ناایمن رخ می‌دهد، می‌باشد. از طرفی نهادینه نمودن فرهنگ ایمنی بدون توجه به رضایت شغلی افراد نیز محکوم ‌به شکست خواهد بود. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط فرهنگ ایمنی با رضایت شغلی در کارکنان یکی از شرکت‌های اسکله شهید رجایی بندرعباس انجام شد. روش­ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد که در سال 1395 بر روی 126 نفر از کارکنان یکی از شرکت‌های اسکله شهید رجائی بندرعباس به روش سرشماری انجام شد. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه روا و پایا شده فرهنگ ایمنی و رضایت شغلی بود. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار spss از طریق ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. نتایج: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 37/58 بود. نتایج نشان می‌دهد بین فرهنگ ایمنی و رضایت شغلی ارتباط معناداری وجود دارد (0/424=r ،0/001> p-value). در ابعاد مربوط به فرهنگ ایمنی، آموزش و یادگیری (0/419=r ،0/001>p-value) و مسئولیت‌پذیری (0/410=r ،0/001>p-value) بیشترین همبستگی را با رضایت شغلی داشتند. در ابعاد مربوط به رضایت شغلی ماهیت شغل بیشترین همبستگی را با فرهنگ ایمنی (0/636=r ،0/001>p-value) داشت. نتیجه‌گیری: مشارکت فعالانه و موثر رهبران در ایجاد انگیزه شغلی، نظارت حمایتی و مداوم سرپرستان، فراهم نمودن فرصت‌های ترفیع کارکنان، افزایش عادلانه حقوق و مزایا، تاکید بر حس مسئولیت‌پذیری کارکنان و برگزاری کلاس‌های آموزشی می‌تواند در افزایش رضایت شغلی و در نتیجه بهبود عملکرد و رفتارهای ایمنی موثر واقع گردد.
کلیدواژه فرهنگ ایمنی،رضایت شغلی،ایران
آدرس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت, گروه بهداشت حرفه ای, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت, گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات باروری و ناباروری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه, دانشکده بهداشت, مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت, ایران. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جهرم, دانشکده بهداشت, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved