>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر خودگویی در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاداسلامی بیرجند در سال 1397  
   
نویسنده آهنگری الهه ,طحان محمد
منبع پرستاري، مامايي و پيراپزشكي - 1396 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:45 -56
چکیده    زمینه و هدف: اضطراب امتحان یک پدیده شایع در میان دانشجویان و از جمله مشکلات نظام آموزشی محسوب می شود. لذا هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر خودگویی در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند بود.مواد و روش ها: این پژوهش به روش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمونپس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، همه دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند بودند که در سال 1397 در این دانشکده به تحصیل اشتغال داشتند. در این پژوهش دانشجویان به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و از بین آن ها تعداد 30 نفر که در سیاهه اضطراب امتحان (tat) بالاترین نمره را آوردند به عنوان نمونه انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش در 10 جلسه 1 ساعتی برنامه آموزشی مدیریت خودگویی را دریافت کردند و گروه کنترل درمان خاصی را دریافت نکردند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اضطراب امتحان استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که بین اضطراب امتحان در گروه آزمایش و گروه کنترل پس از مداخله آزمایشی (آموزش راهبردهای خودگویی) در سطح معناداری (p≤0/05) تفاوت معناداری وجود داشت )میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب امتحان در دو گروه آزمایش و کنترل به ترتیب 6/78±53/03 و 10/25±46/96 بود).نتیجه گیری: بنابراین می توان گفت درمان شناختی مبتنی بر خودگویی در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند موثر است و می تواند به عنوان یک روش درمانی مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه درمان شناختی، راهبردهای خودگویی، اضطراب امتحان، دانشجویان پرستاری
آدرس دانشگاه پیام نور, گروه روانشناسی و علوم تربیتی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران
 
   The Effectiveness of Sentimental Cognitive Therapy on Reducing Test Anxiety in Nursing Students of Islamic Azad University, Birjand, in 2018  
   
Authors Ahangari Elahe ,Tahan Mohammad
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved