>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ارتباط بین نمره درد ناشی از ساکشن با شاخص ضربان قلب نوزادان نارس  
   
نویسنده خلیلی آرش ,مولوی وردنجانی مهدی ,پگاه شریفیان ,خلیلی زهرا
منبع پرستاري، مامايي و پيراپزشكي - 1396 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:1 -7
چکیده    زمینه و هدف: ساکشن لوله تراشه یکی از راهه ای تمیز کردن و باز نگه داشتن راه هوایی در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان است که می تواند با عواقب منفی زیادی از جمله درد، کاهش درصد اشباع اکسیژن خون شریانی، پنومونی، اختلال در ریتم قلب، تغییر در ریتم و تعداد تنفس و سپسیس شود. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین درد ناشی از ساکشن با شاخص های ضربان قلب نوزادان نارس انجام شد.مواد و روش ها: مطالعه حاضر توصیفی همبستگی با کد اخلاق ir.umsha.rec.1395.424 است که در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان بعثت و فاطمیه همدان بر روی 120 نوزاد نارس انجام شد. ابتدا قبل از ساکشن بیمار، شاخص ضربان قلب نوزاد نیازمند ساکشن توسط پژوهشگر در سه شیفت بر اساس یافته های مانیتورینگ مستقیم نوزاد ثبت شد. حین ساکشن نیز شاخص ضربان قلب مجدداً ثبت شد. داده ها یا استفاده از آزمونه ای توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نوزادان با کاتتر 6 تا 9 فرنچ در با فشار ساکشن 80 تا 85 مورد ساکشن قرار گرفتند. در 26 درصد موارد استانداردهای ساکشن کردن از لحاظ طول مدت ساکشن، فشار استاندارد و سایز مناسب کاتتر رعایت نشد. بین تغییر شاخص ضربان قلب با نمره درد اختلاف آماری معناداری وجود داشت (0/001=p). نتیجه گیری: عدم رعایت استانداردهای ساکشن کردن در نوزادان نارس می تواند منجر به ایجاد تغییر در شاخص ضربان قلب و افزایش نیازهای پایه ایشان شود که این مهم می تواند باعث اختلال در روند بهبودی نوزادان نارس شود.
کلیدواژه نوزاد نارس، ساکشن، درد
آدرس دانشگاه علوم پزشکی همدان, مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک, گروه پرستاری کودکان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی همدان, دانشکده پرستاری و مامایی, مرکز تحقیقات بیماری های مزمن (مراقبت در منزل), ایران, دانشگاه علوم پزشکی همدان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی همدان, دانشکده پرستاری و مامایی, مرکز تحقیقات بیماری های مزمن(مراقبت در منزل), ایران
پست الکترونیکی z.khalili@yahoo.com
 
   The relationship between pain score and change in physiological indices of premature neonates under ventilation  
   
Authors Khalili Arash ,Molavi Vardanjani Mehdi ,Bashiri Saba ,Khalili Zahra
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved