>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در بهداشت محیط   
سال:1394 - دوره:1 - شماره:3


  tick  زیست افزایی خاک های آلوده به کروزن، به‌وسیله سودوموناس پوتیدا و سراشیا مارسسنس جداشده از لجن فعال و بررسی میزان رشد آنها - صفحه:155-164

  tick  ارزیابی روش های درون یابی جهت تعیین تغییرات مکانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت گناباد) - صفحه:165-176

  tick  بررسی اثر زه‌آب‌های کشاورزی بر کیفیت آب رودخانه زرین گل استان گلستان توسط شاخص کیفی آب - صفحه:177-185

  tick  بررسی حذف رنگزای بازیک بنفش 16 از محلول های آبی توسط کیتوزان استخراج شده از ضایعات میگو - صفحه:186-192

  tick  تطبیق ضوابط و ارزیابی پیامدهای محیط‌ زیستی محل دفن پسماند قائم‌شهر با استفاده از ماتریس Leopold و Riam - صفحه:193-206

  tick  مطالعه ایزوترمی و سینتیکی جذب کروم شش ظرفیتی به‌وسیله علف هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus Rotundus) اصلاح‌ شده از محیط‌ های آبی - صفحه:207-216

  tick  بررسی وضعیت مدیریت پسماند بیمارستانی با استفاده از ابزار ارزیابی سریع منحصربه‌فرد (I-Rat). - صفحه:217-227

  tick  بررسی تاثیر وضعیت کالبدی محیط بر شیوع بیماری لشمانیوز جلدی در مناطق هیپرآندمیک سالک در مشهد - صفحه:228-233
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved