>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی محیطی اکتوپارازیت‌های رومبومیس اوپیموس(rodentia: gerbillinae)؛ مخزن اصلی لیشمانیوز پوستی زئونوتیک در یک کانون هایپراندمیک در منطقه سگزی استان اصفهان  
   
نویسنده آذرمی سحر ,زهرایی رمضانی علیرضا ,محبعلی مهدی ,اخوان امیراحمد ,راثی یاور ,پارسائیان محبوبه ,صبوری علیرضا ,زارعی ذبیح اله ,آذرم امراله ,عبدلی رحیمه ,عبدلی حمید
منبع پژوهش در بهداشت محيط - 1397 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:291 -301
چکیده    سابقه و هدف: جوندگان نقش مهم را در نگهدارى و انتقال انواع پاتوژن ها دارند. همچنین اکتوپارازیت هاى آنها ناقل بسیارى از بیمارى هاى خطرناک مى باشند. این مطالعه از مهر1395 تا مهر1396جهت تعیین فون و پراکندگی اکتوپارازیت‌های مخازن لیشمانیوز جلدی روستایی و در نهایت جهت پیشگیری وکنترل بیماری‌های زئنوتیک احتمالی در منطقه هایپراندمیک سگزی استان اصفهان درآینده انجام گرفت. مواد و روش‌ها: جوندگان بوسیله تله‌های زنده‌گیر شرمن و در فصول مختلف صید و سپس در آزمایشگاه با استفاده از کلیدهای معتبر تشخیص صفات مورفولوژیک و نیز اندازه گیری و مقایسه صفات مورفومتریک با نمونه های استاندارد، شناسایی شدند. اکتوپارازیت‌ها از روی جوندگان بیهوش شده با کلروفرم برداشته شد و در الکل 96% اتانول نگهداری و سپس با استفاده از کلیدهای معتبر شناسایی شدند. یافته‌ها: در مجموع 92 عددگونه rhombomys opimus و1 عدد از گونه nesokia indica صید شدند.50 عدد (53.88%) از 93 عدد جونده،آلوده به اکتوپارازیت بودند و527 عدد اکتوپارازیت‌ از روی آنها جمع آوری شد. در مجموع 9 گونه اکتوپارازیت شناسایی گردید که شامل؛1 گونه از کنه‌ها (0.19% rhipicephalus sanguineus)،1 گونه از شپش‌ها (0.19% polyplax spp.)، 5 گونه از کک‌ها؛ (75.71% xenopsylla nuttalli، 8.73% echidnophaga oschanini، 0.95% nosopsyllus ziarus، 0.95% coptopsylla mesghalii و 0.19% nosopsyllus turkmenicus turkmenicus) و2 گونه از مایت‌ها (7.78% dermanyssus sanguineus و5.31% hirstionyssus sp.) می باشند. نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد که r. opimus به‌وفور در منطقه سگزی یافت می‌شود و کک x. nuttalli بیشترین فراوانی را داشت. به منظور پیشگیری از شیوع بیماری‌های منتقله با جوندگان و ناقلین، بایستی کنترل جمعیت جوندگان، همزمان با کنترل اکتوپارازیت‌ها انجام گیرد.
کلیدواژه اصفهان، اکتوپارازیت، رومبومیس اوپیموس، سگزى، لیشمانیوز جلدى زئونوتیک
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت, گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت, گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت, گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت, گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت, گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت, گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده کشاورزی, گروه گیاهپزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت, گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم پزشکی, گروه حشره شناسى پزشکى و مبارزه با ناقلین, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت, گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, انستیتو ملی تحقیقات سلامت, گروه انگل شناسى و قارچ شناسى پزشکی، ایستگاه تحقیقات سلامت اصفهان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved