>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر غلظت های مختلف شوری بر روی رشد میکروجلبک کلرلا جمع آوری شده از شالیزارهای استان گلستان  
   
نویسنده جرجانی سارا ,شهبازی علی ,بابائی زیارتی کاظم ,صادقی مهدی
منبع پژوهش در بهداشت محيط - 1397 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:283 -290
چکیده    زمینه و هدف: شوری، یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در رشد و تولید متابولیتهای ارزشمند در کشت انبوه جلبک‌ها میباشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر شوری بر رشد و وضعیت رنگیزه‌ای جلبک کلرلا. جمع‌آوری شده از شالیزارهای استان گلستان جهت ارزیابی توانمندی ورود به کشت انبوه انجام شد. مواد و روش‌ها:  به منظور تاثیر شوری بر رشد و وضعیت رنگیزه‌ای جلبک کلرلا ، تخلیص در محیط کشت n8 انجام شد و نمونه خالص تحت شدت نور 2 میکرومول کوانتا بر متر مربع در ثانیه در دمای 28 درجه سانتی‌گراد و روشنایی مستمر فلورسنت و ph 7/2قرار گرفت. تیمار شوری اعمال شده از نوع کلرور سدیم به میزان 0%، 0/25%، 0/5% و 1% ( 17 تا 170 میلی‌مولار) بود. یافته‌ها: از روز پنجم پس از تلقیح، رشد صعودی در تیمار و شاهد مشاهده شد. رشد بهینه و بالاترین نرخ رشد ویژه در شوری 0/5% مشاهده گردید. رشد در شرایط شاهد و شوری در حد 1% و 0/5% معنی‌دار بود. میزان تولید رنگیزه کاروتنوئید در روز نهم پس از تلقیح در شوری 1% از بقیه تیمارها بیشتر بود و در میزان محتوای کلروفیل تغییر معناداری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری:جلبک کلرلا قابلیت خوگیری با غلظت شوریهای مورد بررسی در این پژوهش را دارا میباشد و از این نظر میتوان آن را از لحاظ تلقیح در زمینهای کشاورزی به عنوان کود زیستی و اصلاح‌گر خاک در استان گلستان مورد توجه قرار داد.
کلیدواژه خوگیرى، شورى، کلرلا، کود ریستى، میکروجلبک
آدرس موسسه آموزش عالی بهاران, گروه محیط زیست, ایران, دانشگاه علوم کشاورزى و منابع طبیعى گرگان, ایران, موسسه آموزش عالی بهاران, ایران, دانشگاه علوم پزشکى گلستان, دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات بهداشت محیط, گروه مهندسى بهداشت محیط, ایران
پست الکترونیکی dr-sadeghi@goums.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved