>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت لردگان با استفاده از مدل های avi و gods ، drastic  
   
نویسنده قنبریان مجید ,احمدی ندوشن مژگان
منبع پژوهش در بهداشت محيط - 1397 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:257 -271
چکیده    زمینه و هدف: ارزیابی آسیب‌پذیری آب زیرزمینی، بخش مهمی از مدیریت منابع آبی است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت لردگان با استفاده از مدل‌های دراستیک، گادز، ای وی آی و نرم‌افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی ورژن 10/5 انجام گرفت. مواد و روش‌ها: مدل دراستیک اصلاح شده، مدلی است که خصوصیات هیدروژئولوژیکی موثر بر آلودگی آب‌های زیرزمینی را با استفاده از 8 لایه بررسی کرد و با امتیازدهی و ترکیب این پارامترها در محیط جی ای اس، مناطق آسیب پذیر آبخوان را مشخص کرد. در مدل ای وی آی فقط بر اساس دو پارامتر، ضخامت هر یک از واحدهای رسوبی و ضریب‌ هدایتی ‌هیدرولیکی‌، آسیب‌پذیری تعیین شد. در شاخص گادز از نوع آبخوان، منطقه غیراشباع، عمق سطح ایستابی و نوع خاک به منظور ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان استفاده شد. ابتدا اطلاعات مرتبط با سه مدل جمع آوری گردید و لایه های مربوطه پس از ورود به نرم افزار جی ای اس تهیه شد و با استفاده از روش های همپوشانی و اعمال ضرایب وزنی موردنظر بر روی هر لایه، نقشه های نهایی آسیب پذیری منطقه به سه روش تهیه شد. جهت اعتبارسنجی نتایج و تعیین اولویت پارامترها از آنالیز حساسیت استفاده شد. یافته‌ها: بر اساس نتایج تحقیق، به‌ترتیب 14%، 76% و 10% از مساحت منطقه دارای پتانسیل آسیب‌پذیری متوسط، زیاد و خیلی زیاد بودند. بر اساس نتایج مدل ای وی آی، بیش از 95% آبخوان در طبقه با حساسیت بالا قرار داشت. بر اساس مدل گادز، 45/3% از منطقه در کلاس آسیب‌پذیری کم و مابقی در کلاس متوسط قرار داشت. نتیجه گیری: آنچه که از نتایج این مطالعه برمی آید مدل دراستیک اصلاح شده از صحت قابل قبول تری برخوردار است. مدل‌های ارزیابی آسیب‌پذیری آب‌های زیرزمینی، ابزارهای بسیار ارزشمندی برای مسئولان فراهم کرده تا بتوانند تصمیمات لازم را در جهت مدیریت آبخوان دشت لردگان اتخاذ کنند.
کلیدواژه آبخوان دشت لردگان، آسیب پذیری، دراستیک، گادز، اى وى آى
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), گروه محیط زیست, ایران
پست الکترونیکی m.ahmadi1984@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved