>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی کارایی جاذب بیسموت اکسی یدید(bioi) در حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی  
   
نویسنده افشارنیا مجتبی ,دهقان علی اکبر ,علیدادی حسین ,افشارکهن نجمه ,مجیدیان صدیقه
منبع پژوهش در بهداشت محيط - 1397 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:311 -320
چکیده    مقدمه: پساب های رنگی حاصل از صنایع نساجی یکی از عظیم ترین منابع آلوده کننده ی محیط های آبی می باشند.یکی از رنگهای پرکاربرد در صنایع نساجی رنگ متیلن بلو می باشد.متیلن بلو که به دلیل آروماتیک بودن، اغلب سمی، سرطان زا، جهش زا و مقاوم به تجزیه بیولوژیکی است، اثرات مضری بر موجودات زنده در مدت زمان کوتاه مواجهه دارد. فرایند جذب سطحی در سال های اخیر توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. لذا این مطالعه با هدف بررسی امکان استفاده از نانو ذرات بیسموت اکسی یدید درجذب رنگ متیلن بلو از فاضلاب سنتتیک انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر در مقیاس آزمایشگاهی روی نمونه های سنتیک رنگ در سیستم ناپیوسته انجام گرفت.اثر متغیرهای مهم در فرایند (ph، دز، زمان تماس و غلظت اولیه رنگ) و همچنین مطالعه ایزوترم و سنتیک فرایند مورد بررسی قرار گرفت. جاذب مورد استفاده بیسموت اکسی یدید بود که طبق استاندارد در آزمایشگاه تهیه گردید. یافته ها : حداکثر راندمان حذف رنگ متیلن بلو از محلول در ph بهینه برابر 9، زمان تماس 30 دقیقه، دوز جاذب 3 گرم بر لیتر و غلظت اولیه 10 میلی گرم بر لیتر مشاهده شد تبعیت حذف متیلن بلو از مدل کنیتیکی شبه درجه 2 و مدل ایزوترم لانگمویر نشان داد مرحله جذب به عنوان مرحله کنترل کننده فرایند مطرح بود. نتیجه گیری: نتایج آزمایشات نشان داد که بیسموت اکسی یدید پتانسیل بالایی جهت حذف مولکولهای رنگ متیلن بلو از نمونه های آب آلوده برخوردار است.
کلیدواژه ایزوترم، بیسموت اکسى یدید، جذب، سینتیک، متیلن بلو
آدرس دانشگاه علوم پزشکى گناباد, دانشکده بهداشت, گروه مهندسى بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعى موثر بر سلامت, گروه مهندسی بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گناباد, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گناباد, دانشکده بهداشت, ایران
پست الکترونیکی majidians1@mums.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved