>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی آگاهی و نگرش زنان خانه‌دار شهر بهشهر درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی  
   
نویسنده جاهد غلامرضا ,عموزاد خلیلی فاطمه ,محمدی آذر ,جلالی ناهیده
منبع پژوهش در بهداشت محيط - 1395 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:137 -145
چکیده    زمینه و هدف: بروز بیماری‌های ناشی از خوردن مواد غذایی در اثر میکروارگانیسم‌ها، یکی از مشکلات عمده سلامت عمومی جوامع مختلف است و از آنجایی‌که وظیفه طبخ غذا اغلب به عهده زنان است و آنها نیاز دارند اطلاعات جامعی درباره سلامت و ایمنی مواد غذایی داشته باشند، از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی آگاهی و نگرش زنان خانه‌دار شهر بهشهر درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی انجام شد. روش‌کار: در این مطالعه مقطعی و توصیفی تحلیلی که در سال 1391 انجام شد، آگاهی و نگرش 350 نفر از زنان خانه‌دار شهر بهشهر درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ای که حاوی دو بخش آگاهی و نگرشی بود، استفاده شد. داده‌ها پس از گردآوری با استفاده از نرم‌افزار آماری spss (نسخه18) و آزمون anova مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میزان p‌ کمتر از 0/05 معنی‌دار در نظر گرفته شد.  یافته‌ها: میانگین نمره میزان آگاهی زنان خانه‌دار از دامنه عددی صفر تا 12 بود که میانگین نمره میزان آگاهی آنها در این مطالعه 16/6 به‌دست آمد و می‌توان گفت که میزان آگاهی زنان در حد متوسط بود. نمره میزان نگرش زنان می‌تواند عددی بین 10 تا 40 باشد که میانگین نمره میزان نگرش زنان مورد مطالعه 33/12 محاسبه شد. همچنین ارتباط معنا‌داری بین تحصیلات و میزان آگاهی و نگرش مشاهده شد (0/05> p)، اما بین سن و میزان آگاهی و نگرش ارتباط معناداری وجود نداشت (0/05 > p). نتیجه‌گیری: آگاهی و نگرش زنان خانه‌دار شهر بهشهر درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی در حد متوسط می‌باشد و ضروری است در جهت ارتقاء آگاهی و تغییر در نگرش زنان خانه‌دار در ارتباط با بهداشت و ایمنی مواد غذایی تلاش شود.
کلیدواژه آگاهی، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، زنان خان هدار، شهر بهشهر، نگرش
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت, گروه مهندسی بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت, گروه مهندسی بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی قزوین, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده پزشکی, مرکز مهارت‌های بالینی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved