>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی وضعیت پسماندهای تولیدی در مراکز بهداشتی درمانی تهران  
   
نویسنده سپهرنیا بهنام ,نویدمهر آزاده ,چنگانی فضل الله
منبع پژوهش در بهداشت محيط - 1395 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:127 -136
چکیده    زمینه و هدف: یکی از منابع تولید مواد زائد شهری، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی‌درمانی است. در حال حاضر در کشور ما اطلاع دقیقی از کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی در مراکز بهداشتی‌ درمانی در دسترس نمی‌باشد و متخصصان برای برنامه‌ریزی و مدیریت اصولی و صحیح پسماندهای تولیدی در این مراکز مجهولات بسیاری پیش روی خود دارند. روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی و کاربردی طی سال‌های 94-1391 در 25 مرکز بهداشتی ‌درمانی جنوب تهران انجام شد. در این مطالعه با بررسی 250 چک‌لیست که در فصول مختلف و توسط کارشناسان بهداشت محیط تنظیم شدند، میزان تولید پسماندهای عادی و عفونی در مراکز بهداشتی ‌درمانی تعیین شد. یافته‌ها: سرانه وزنی تولید پسماند در مراکز بهداشتی ‌درمانی 41 گرم به ازای هر نفر مراجعه کننده تعیین شد. از این میزان 22/5 گرم را پسماند عادی و 18/6 گرم را پسماند عفونی تشکیل می‌داد. سرانه حجمی تولید پسماند 0/07 لیتر پسماند عادی و 0/056 لیتر پسماند عفونیخطرناک بود. پسماندهای عفونی خطرناک دارای دانسیته kg/m3 329 و پسماندهای عادی kg/m3 320 بودند. نتیجه‌ گیری: میزان تولید پسماند در مراکز بهداشتی درمانی با توجه به نوع فعالیت این مراکز که بیشتر جنبه اداری و آموزشی دارد، پایین‌تر از حدی است که بتواند چالش جدی پیش روی مدیریت پسماند در این مراکز قرار دهد. ضعف در تفکیک پسماندها و عدم جلوگیری از اختلاط پسماند عادی و عفونی، لزوم آموزش به پرسنل و نظارت بیشتر را می‌طلبد. بهترین عملکرد سیستم مدیریت پسماند در این مراکز در خصوص دفع ایمن و صحیح زائدات نوک تیز در ظروف ایمن است.
کلیدواژه پسماند عفونی، پسماند عادی، مراکز بهداشتی درمانی
آدرس مرکز بهداشت جنوب تهران, گروه مهندسی بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت, گروه مهندسی بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت, گروه مهندسی بهداشت محیط, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved