>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی و نقد داستان بیژن و منیژه بر اساس کهن الگوی سفر قهرمان جوزف کمبل  
   
نویسنده فولادی محمد ,رحمانی مریم
منبع پژوهش هاي دستوري و بلاغي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 13 - صفحه:87 -107
چکیده    همزمان با آغاز نگرش های نوینی که  در قرن بیستم نسبت به متون ادبی آغاز شد، «جوزف کمبل» با مطرح کردن «کهن الگوی سفر قهرمان»، تحوّلی جدید در حوزۀ مطالعات نقد اسطوره گرایی پدید آورد. او با بررسی ساختاری اسطوره ها در فرهنگ ملل گوناگون، به این نتیجه دست یافت که حرکت قهرمان از آغاز تا پایان داستان، بر اساس فرمولی ثابت است که به صورت یک دستور زبان ذهنی در همۀ داستان های ملل مختلف، با اندکی تغییرات جزئی تکرار می شود. داستان «بیژن و منیژه» از جمله داستان های شاهنامه است  که قابلیت مطالعاتی بر اساس نقد اسطوره ای را دارد. بنابراین در این مقاله سعی می شود، ضمن تطبیق مراحل گذر قهرمان از مراحل مختلف «کهن الگوی سفر قهرمان کمبل» با داستان «بیژن و منیژه »، میزان این انطباق و همچنین نقش هایی که هر یک از شخصیّت ها در این داستان ایفا می کنند، بر اساس این نقد، بررسی شود. بر اساس این بررسی نمایان می شود که طبق نقد کهن الگوی کمبل، قهرمان داستان یعنی «بیژن»، از دنیای عادی بیرون می آید و موفق می گردد تا با  گذر از سه مرحلۀ اصلی «عزیمت»، «رهیافت» و «بازگشت»، در نهایت با شخصیتی دگرگونه، در قالب ازدواج با منیژه، دوباره به سرزمین خود باز گردد.
کلیدواژه نقد اسطوره‌ای، سفر قهرمان، داستان بیژن و منیژه، جوزف کمبل
آدرس دانشگاه قم, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران, دانشگاه قم, ایران
 
   A Critical Analysis of Hero's Journey Archetype in the Story of Bizhan and Manizheh  
   
Authors rahmani maryam ,fouladi mohammad
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved