>
Fa   |   Ar   |   En
   مستندسازی گزارش‌های پرستاری با استفاده از فناوری تشخیص گفتار( مزایا، موانع و چالش‌ها و تسهیلگرها)  
   
نویسنده کمالی مهدیه ,شیخ طاهری عباس
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:70 -82
چکیده    مقدمه: مستندسازی گزارش های پرستاری و ثبت داده ها یکی از اولین و مهم ترین وظایف پرستاران محسوب می شود. فناوری تشخیص گفتار به عنوان یکی از فناوری های موثر بر مستندسازی پرستاری معرفی شده که با آزادسازی زمان پرستاران برای نوشتن مستندات از تعامل پرستار و بیمار و نیز آموزش آن ها حمایت می کند. این مطالعه با هدف شناسایی مزایا، موانع و تسهیل کننده های استفاده از این فناوری در مستندسازی گزارش های پرستاری انجام شد. روش: در این مطالعه به روش مروری، مطالعات مختلف استفاده از فناوری تشخیص گفتار در حوزه پرستاری در سال های 1990 تا سال 2017 در پایگاه های اطلاعاتیpubmed, science direct, google scholar, magiran, sid بررسی و نهایتاً 10 مطالعه در مرور متون وارد شد. معیار ورود مقالات زبان فارسی یا انگلیسی، پیاده سازی سیستم تشخیص گفتار در حوزه پرستاری و گزارش دادن، یکی از ابعاد مورد نظر این مطالعه بود.نتایج: در بررسی مطالعات مختلف بهبود گردش کار با بیشترین فراوانی از اهمیت بیشتری در بین مزایا برخودار بود. پس از بررسی موانع کاهش دقت نرم افزارهای تشخیص گفتار به عنوان اولین مانع و در اولویت بعدی تاثیر نویزهای محیطی قرار داشت. آموزش کافی و استفاده از ابزارهای مناسب نیز مهم ترین تسهیلگرهای استفاده از این فناوری می باشند.نتیجه گیری: مدیران بیمارستان ها، مدیران پرستاری و مسئولین فناوری اطلاعات بیمارستان ها با کمک نتایج این مطالعه می توانند رفتار آگاهانه تری در انتخاب و پیاده سازی سیستم تشخیص گفتار برای مستندسازی گزارش های پرستاری داشته باشند. در نتیجه از کاهش بهره وری به دلیل عدم دقت در تشخیص صدا، عدم بهبود کیفیت مستندسازی گزارش های پرستاری، افزایش حجم کاری پرستاران و درگیری آن ها در فعالیت های غیرمستقیم مراقبتی جلوگیری نمایند.
کلیدواژه تشخیص گفتار، مستندسازی پرستاری، گزارش‌های پرستاری، یادداشتهای پرستاری، تاثیرات، موانع، چالش‌ها، تسهیلگر
آدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده مدیریت اطلاعات سلامت, گروه مدیریت اطلاعات سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده مدیریت اطلاعات سلامت, گروه مدیریت اطلاعات سلامت, ایران
پست الکترونیکی sheikhtaheri.a@iums.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved