>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی فقه الحدیثی روایات عالم اظلّه و اشباح  
   
نویسنده کریم پور حسین ,نورائی محسن
منبع مطالعات فهم حديث - 1394 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:49 -71
چکیده    مفاد شماری از روایات؛ بیانگر آفرینش روح انسانها قبل از بدنشان است. این روایات که با عنوانهایی مانند روایات اظلّه، اشباح و ارواح یاد می شوند؛ از سوی برخی اندیشوران مانند شیخ مفید (ره) نادرست ارزیابی شده است. استناد به این روایات در حوزه های گوناگون تفسیری، معرفتی و کلامی بیانگر ضرورت ارزیابی فقه الحدیثی این روایات است. پژوهش پیش رو با شیوه توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای می کوشد تا برخی ابعاد مهم این موضوع را به بحث نشیند. این پژوهش ، ضمن تحلیل فقه‌الحدیثی و جرح و تعدیل سندی روایات این باب، به این نتیجه توجه می دهد،  که به گمان قوی ـ این روایات دارای اعتبار کافی نیست و نیز راهیابی برخی از این روایات به منابع حدیثی فریقین، از سوی مروّجان اسرائیلیات و نیز غالیان صورت گرفته است. نتیجه این پژوهش در اثبات و یا رد نظریه عالم ذر اثر آشکار دارد.
کلیدواژه فقه الحدیث، روایات اظلّه، ‌ روایات اشباح، ‌ عالم ذر، اسرائیلیات، غلات
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی, ایران. دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه مازندران, گروه علوم قرآن و حدیث, ایران
پست الکترونیکی m.noor.3@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved