>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشی در اعتبارسنجی روایت «معائش عباد» با تکیه بر آرای فقیهان امامی  
   
نویسنده باقری حمید
منبع مطالعات فهم حديث - 1394 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:73 -97
چکیده    هرچند بنابر آگاهی‌های موجود کتاب تحف‌العقول از جمله منابع حدیثی متقدم است که به دست علی بن حسن بن شعبه حَرّانی ـ معاصر شیخ صدوق (م 381ق) ـ تالیف شده است, اما نخستین اشاره‌ها به آن در آثار سده‌های دهم و یازدهم هجری دیده می‌شود. نقل حدیث «معائش عباد» از این کتاب در المکاسب شیخ انصاری (م 1281ق) موجب شهرت بیشتر تحف‌العقول در محافل فقهی گردید. فاصلۀ زمانی تدوین کتاب تا نخستین اشاره‌ها به آن از یکسو و نبود طریق متصل تا مولف از سوی دیگر در کنار ناشناخته بودن او و فقدان سند روایات کتاب سبب بی‌اعتباری احادیث آن، از جمله حدیث مذکور, نزد برخی فقیهان شده است. در مقابل، برخی فقها شهرت حدیث را جبران کنندۀ ضعف سندی آن قلمداد کرده و موافقت محتوای حدیث با قواعد عقلی و نقلی را دلیلی بر اعتبار آن دانسته‌اند. این نوشتار می‌کوشد با طرح و بررسی موافقان و مخالفان اعتبار این حدیث, دربارۀ اعتبار این حدیث و کتاب تحف‌العقول سخن گوید.
کلیدواژه روایت «معائش عباد»، اعتبارسنجی، فقیهان امامی، المکاسب، تحف‌العقول
آدرس دانشگاه تهران, گروه علوم قرآن و حدیث, ایران
پست الکترونیکی bagheri.h@ut.ac.ir􀋰
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved