>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تطبیقی کارکرد سیاق در المیزان و التفسیر الحدیث در ارزیابی روایات  
   
نویسنده اوحدی مرتضی ,محمدجعفری رسول
منبع مطالعات فهم حديث - 1395 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:31 -53
چکیده    یکی از قرائن مقالیه برای فهم آیات قرآن توجه به سیاق آن‌ها می‌باشد. از این مهم در دو تفسیر ؛ المیزان تالیف علامه طباطبایی و التفسیر الحدیث نگاشته محمد عزت دروزه فراوان استفاده شده است. علامه طباطبایی سیاق آیه را گویاترین دلیل برای فهم مقصود آیه می‌داند و به باور دروزه در صورتی که در سیاق یکسان آیات دقت نشود اختلال در فهم صحیح، تدبر و احاطه به حقیقت اهداف قرآنی را موجب خواهد شد، از این روی هر دو مفسر از سیاق آیات برای کارکردهای متنوع تفسیری استفاده کرده‌اند. از آن‌جا که روایات در این دو تفسیر کاربردهای گوناگونی داشته و مولفان نیز آن‌ها را یکسر صحیح ندانسته‌اند، لذا به‌فور اخبار را بر سیاق آیات قرآن عرضه کرده‌اند و مجموعا با توجه به سیاق هشت دسته روایت را ارزیابی کرده‌اند، در این بین چهار دسته روایت به طور مشترک در هر دو تفسیر، دو دسته تنها در المیزان و دو دسته نیز صرفاً در التفسیر الحدیث بر اساس سیاق آیات بررسی و تحلیل شده‌اند. در این کاویدن‌ها پاره‌ای از روایات با سیاق رد و پاره‌ای دیگر تایید گردیده‌اند، البته گاه نیز روایت در خدمت تایید سیاق آمده است.
کلیدواژه سیاق آیات، روایات، تفسیر، المیزان، التفسیر الحدیث، علامه طباطبایی، عزت دروزه
آدرس دانشگاه شاهد, ایران, دانشگاه شاهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved