>
Fa   |   Ar   |   En
   مخاطرات محیط طبیعی   
سال:1398 - دوره:8 - شماره:19


  tick  پهنه بندی شوری خاک سطحی در اراضی شور بولاق ساوه با استفاده از روش های زمین آماری - صفحه:1-14

  tick  بهینه سازی مدل دراستیک در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان میمه به آلودگی نیترات - صفحه:15-34

  tick  مطالعه حساسیت به وقوع سیل درحوضه آبخیز رازآور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (Ahp) - صفحه:35-50

  tick  بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های کالبدی تاب‌آوری محلات بافت فرسوده در مقابل زلزله (نمونه موردی محلات بافت فرسوده شهر بوشهر) - صفحه:51-74

  tick  برآورد رابطه میان Pm10 و دید افقی به تفکیک کد همدیدی در یزد - صفحه:75-90

  tick  آشکارسازی دمای رویه سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای - صفحه:91-102

  tick  بررسی و ارزیابی برخی از ویژگی های شدت خشکسالی های آب و هوایی در گام های زمانی مختلف در ایستگاه های هواشناسی کرمان و شیراز - صفحه:103-122

  tick  ارزیابی وضعیت لرزه خیزی و آسیب پذیری کالبدی-جمعیتی شهر رفسنجان - صفحه:123-150

  tick  تاثیر ارتفاع لایه‌مرزی در توفان‌های گردوغبار جنوب غرب ایران (مطالعه موردی 21 تا 24 فوریه 2016) - صفحه:151-174

  tick  برآورد قطعی خطر لرزه‌ای در بندر نوشهر با استفاده از سیستم فازی - صفحه:175-194

  tick  ارزیابی و پهنه‌بندی خطر فرسایش آبکندی با استفاده از روش‌های آماری دو متغیره (مطالعه‌ی موردی: حوضه نمارستاق) - صفحه:195-208

  tick  ارزیابی اقتصادی خسارات زیست محیطی ناشی از خشکی تالاب هامون بر اکوسیستم منطقه سیستان - صفحه:209-228

  tick  تاثیر خصوصیات خاک و فرسایش بادی بر روی سازه های هیدرولیکی رودخانه سیستان - صفحه:229-242

  tick  واکاوی ساختار همدیدی الگوهای گردشی جو زمان رخداد برف در منطقه خشک (مورد: شمال استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی) - صفحه:243-262

  tick  بازتاب تغییرات محیطی در تغییرات توزیع فراوانی دمای رویه ی زمین: مطالعه موردی حوضه زاینده رود و حوضه اورمیه - صفحه:264-275
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved