>
Fa   |   Ar   |   En
   مخاطرات محیط طبیعی   
سال:1397 - دوره:7 - شماره:17


  tick  برآورد میزان فرسایش خاک و رسوبدهی با بهره‌گیری از مدل بارشرواناب Wms (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سعدلاستان آذربایجان غربی) - صفحه:1-18

  tick  تحلیل الگوهای همدید خطرآتش‌سوزی در جنگل‌های شمال ایران (استان گلستان) - صفحه:19-36

  tick  تحلیل اقلیم‌‌شناسی تگرگ در محدوده زاگرس شمالی در فصل رشد گیاهان - صفحه:37-52

  tick  بررسی عدم قطعیت مدل‌‌ها و سناریوهای تغییراقلیم در برآورد دما، بارش و تبخیر و تعرق منطقه نیشابور - صفحه:53-68

  tick  بررسی روند تغییرات آستانه‌‌های یخبندان(مطالعه موردی: ناحیه شمالغرب ایران) - صفحه:69-82

  tick  ساماندهی و تثبیت سواحل رودخانه با استفاده از مدل ریاضی (مطالعۀ موردی؛ رودخانۀ زهره) - صفحه:83-98

  tick  ارزیابی آسیب‌‌پذیری آبخوان دشت اشنویه با استفاده از مدل‌‌های دراستیک و سینتکس - صفحه:99-120

  tick  مدل‌سازی آبخوان آبرفتی با استفاده از نرم افزار Pmwin و بررسی عوامل موثر بر پدیده فرونشست در دشت اسدآباد، استان همدان - صفحه:121-136

  tick  بررسی و پیش‌بینی روند تغییرات پارامترهای اقلیمی بر دبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گدارخوش) - صفحه:137-154

  tick  پهنه بندی مناطق مستعد به زمین لغزش با استفاده از سیستم استنتاجی فازی عصبی(Anfis)(مطالعه موردی: حوضه رودخانه سنگورچای) - صفحه:155-174

  tick  ریسک تولید گندم پائیزه متاثر از وقوع شرایط حدی اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) - صفحه:175-194

  tick  بررسی اثر خصوصیات خاک‌‌‌‌شناسی بر پتانسیل بیابان‌‌‌‌زایی مخروط افکنه‌‌‌‌ها با کاربرد روش Ahpfuzzy Saw (مطالعه موردی: مخروط افکنه‌‌‌‌های مشرف به ارتفاعات حلقه دره و جارو، منطقه اشتهارد) - صفحه:195-212

  tick  تحلیل فضایی آسیب‌‌پذیری سکونتگاه های جمعیتی در برابر زلزله (پژوهش موردی: شهرستان دنا) - صفحه:213-230

  tick  بررسی تغییرات مسیر رودخانه مارون با روش میانگین جهت‌دار خطی و اثر آن بر کاربری اراضی حاشیه رودخانه در محدوده شهرستان بهبهان - صفحه:231-244
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved