>
Fa   |   Ar   |   En
   مخاطرات محیط طبیعی   
سال:1397 - دوره:7 - شماره:16


  tick  برآورد میزان فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه آبخیز کنگیر در استان ایلام با استفاده از مدل E.P.M - صفحه:1-22

  tick  تحلیل همدید گرد وغبار شمال شرق ایران - صفحه:22-44

  tick  بررسی امکان تهیه نقشه خطر زمین‌‌لغزش با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی (محدوده‌‌ی موردمطالعه: حوزه آبخیز سردارآباد، استان لرستان) - صفحه:45-64

  tick  جانمایی پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از تکنیک Ahp و Gis؛ (مطالعه موردی: شهربابک) - صفحه:65-88

  tick  تخمین خسارات ناشی از زلزله با استفاده از مدل Radius و Gis (مطالعه موردی شهرستان اشکذر) - صفحه:89-104

  tick  ارزیابی میزان آسیب‌پذیری محدوده شهری کاشان در برابر خطر زلزله با استفاده از مدل Ihpw - صفحه:105-126

  tick  واکاوی تغییرات زمانی و مکانی پوشش ابر در ایران با بهره گیری از داده های سنجش از دور - صفحه:127-144

  tick  ارزیابی تاثیر عوامل طبیعی و انسانی بر تراز آبهای زیر زمینی شهرستان داراب - صفحه:145-160

  tick  استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی در بررسی و تحلیل توزیع مکانی خطر لرزه خیزی و تراکم جمعیت در ایران - صفحه:161-174

  tick  مدل سازی و روندیابی شاخص‌های حدی دما و بارش حوضه دریاچه ارومیه - صفحه:175-194

  tick  اولویت‌بندی عوامل موثر بر زمین‌لغزش و پهنه‌بندی خطر آن با استفاده از روش ترکیب خطی وزن‌دار (مطالعه موردی: حوضه وارک) - صفحه:195-210

  tick  پهنه بندی سیل با استفاده از مدل هیدرولیکی Hec-Ras در پایین‌دست حوزه آبخیز خرم آباد - صفحه:211-226

  tick  نواحی همگن آلودگی هوای شهر مشهد - صفحه:227-240

  tick  شناسایی قلمروهای برفی ایران به روش تحلیل خوشه ای - صفحه:241-258
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved