>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی و سنجش مولّفه‌های شکوفایی شهری در کلان‌شهر اهواز  
   
نویسنده صفایی پور مسعود ,ملکی سعید ,حاتمی نژاد حسین ,مدانلوجویباری مسعود
منبع جغرافيا و پايداري محيط - 1396 - دوره : 7 - شماره : 22 - صفحه:35 -47
چکیده    رشد و گسترش سریع شهر اهواز با مشکلات بسیاری همچون شکل‎گیری مناطق حاشیه‎نشین فاقد سیستم دفع فاضلاب، وجود انواع پسآب‌های صنعتی، کشاورزی و خانگی در اطراف کارون و وجود پدیده نامطلوب گردوغبار روبه‌رو است. توجّه به توسعه شهری اهواز، ضرورت اجتناب‎ناپذیر به نظر می‎رسد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف سنجش، تحلیل و اولویّت‎بندی مناطق شهری اهواز از لحاظ مولّفه‎های شکوفایی، تدوین یافته است. مفهوم شکوفایی شهری دارای مولّفه‎های مختلف بهره‌وری، زیرساخت، کیفیّت زندگی، دربرگیرندگی و شمول اجتماعی و پایداری محیطی است که در تحقّق توسعه شهری بسیار مهم است. اطّلاعات و داده‎های مورد نیاز در این پژوهش، با استفاده از ابزار پرسشنامه و آمارنامه جمع‎آوری شده است. داده‎های گردآوری‌شده، با نرم‎افزار آماری اس‌.پی‌.اس‌.اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای ترسیم نقشه، از فنّ ‎سیستم اطّلاعات جغرافیایی استفاده شده است. به منظور تعیین وزن مولّفه‎ها، نظرات 30 نفر از کارشناسان مربوطه با استفاده از فرایند تحلیل سلسه‌مراتبی محاسبه گردید که در میان آنها، مولّفه کیفیّت زندگی (0846/0)، بیشترین وزن ومولّفه دربرگیرندگی و شمول اجتماعی (0318/0) کمترین وزن را دارد نتایج حاصل از مدل تاپسیس در شهر اهواز، مناطق 2 و 1 کاملاً برخورداری از شکوفایی، منطقۀ 6 و 3 و 8 در ردۀ نسبتاً برخوردار از شکوفایی، مناطق 7 در ردۀ برخورداری کم از شکوفایی و در نهایت منطقۀ 4، در ردۀ محروم از شکوفایی شهری قرار گرفته‎اند. بررسی ضریب همبستگی پیرسون میان پراکندگی جمعیّت و سطح شکوفایی مناطق شهر نشان‌دهنده نبود رابطه موثّر بین دو متغیّر است.
کلیدواژه شهر شکوفا، فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی، تکنیک تاپسیس، کلان‌شهر اهواز
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران
پست الکترونیکی modanlou3107@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved