>
Fa   |   Ar   |   En
   دایاسپوراها و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در عصر جهانی‌شدن  
   
نویسنده بهمنی مهدی
منبع دانش سياسي - 1395 - دوره : 13 - شماره : 24 - صفحه:91 -116
چکیده    دایاسپوراها گونه‌ای خاص از بازیگران غیردولتی به شمار می‌آیند که در زمره جوامع دور از وطن دسته‌بندی می‌شوند. در دوره معاصر این بازیگران نقش بسزایی در سیاست و اقتصاد بین‌الملل ایفا کرده‌اند؛ اگرچه نقش‌آفرینی آن‌ها صرفاً محدود به این دو حوزه نمی‌شود. از طرف دیگر این پدیده و تفاوت های آن با دیگر گروه های مهاجر هنوز به درستی در میان محققان، دولتمردان و رسانه های ایران شناخته شده نیست. با این پیش فرض ها سوال اصلی این مقاله عبارت است از اینکه مفهوم دایاسپورا چه تعریف و مصادیقی دارد و رابطه آن با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در عصر جهانی‌شدن چیست؟ در پاسخ باید گفت نوع این ارتباط بیش از هر چیز در تعامل با یکسری عوامل تعیین خواهد شد که در صدر آن‌ها داشتن فهمی درست از این پدیده و بعد اتخاذ راهبردی حساب شده در تعامل با آن است. بر این اساس و در سطح تحلیل نخست این مقاله ارائه دهنده تبیین مفهومی ـ مصداقی از دایاسپورا در فضای جهانی‌شدن است و بعد به تحلیل اهمیت و جایگاه این جوامع در ارتباط با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد پرداخت.
کلیدواژه روابط بین‌الملل، بازیگران غیردولتی، دایاسپورا، فراملی‌گرایی، مهاجرت
آدرس
پست الکترونیکی bahmani.isu@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved