>
Fa   |   Ar   |   En
   دولت اسلامی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری: روش نظریه‌پردازی داده بنیاد  
   
نویسنده مهری کریم
منبع دانش سياسي - 1395 - دوره : 13 - شماره : 24 - صفحه:31 -57
چکیده    مقاله حاضر با استفاده از رویکرد تفسیری و روش‌شناسی نظریه داده بنیاد به بازسازی معنایی دولت اسلامی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری می‌پردازد. دولت اسلامی از مباحث مهم سیاسی ـ اجتماعی در بیانات مقام معظم رهبری است. به‌رغم بحث‌ها و گفتگوهای فراوانی که در این زمینه میان نظریه‌پردازان دانشگاهی‌، مدیران و رهبران صورت گرفته است، اما هنوز این مفهوم و مصادیق آن در قالب یک الگوی علمی و مدل نظری (تحلیلی) بر اساس بیانات مقام معظم رهبری ارائه نشده است؛ حال ‌آنکه حدود 5 دهه از ظهور دولت اسلامی می‌گذرد‌. این مقاله به‌منظور پُر کردن خلا علمی در کشور و با الگو قرار دادن سخنان مقام معظم رهبری به بررسی اندیشه‌های آن شخصیت درزمینه دولت اسلامی پرداخته است. روش‌شناسی پژوهش حاضر‌، روش‌شناسی کیفی است و از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد ثانویه برای انجام عملیات تحقیق استفاده ‌شده است‌. مهم‌ترین پرسش‌های تحقیق حاضر این خواهد بود که: چه مدل نظری دولت اسلامی‌ را از دیدگاه مقام معظم رهبری تبیین می‌کند؟»، چه تغییراتی در ایران باید رخ دهد تا دولت اسلامی محقق گردد‌؟ راهبردهای کنشی آن چیست‌؟ و پیامدهای این راهبردها چه خواهد بود‌؟. در این پژوهش به‌جای آزمون نظریه و تایید یا رد آن به ارائه نظریه به‌صورت محدود به واقعیت پرداخته می‌شود تا بر اساس آن‌، مدل نظری (‌تحلیلی) در خصوص دولت اسلامی به شیوه نظریه‌پردازی داده بنیاد ارائه  گردد. یافته‌های به‌دست‌ آمده شامل چندین مقوله عمده به این شرح می‌باشد. متعیّن‌های سلامت‌ اعتقادی و اخلاقی مسئولان،خدمت به مردم، به‌عنوان شرایط علّی درونی؛ حکمت و خردگرایى در سیاست بین‌المللی و داخلی به‌عنوان شرایط علّی بیرونی؛ قانون‌گرایی‌، سلامت اقتصادی به‌عنوان شرایط مداخله‌گر‌، تکیه به ظرفیت درون‌زای کشور، عدالت‌گستری به‌عنوان پیامدهای دولت اسلامی و مقوله هسته‌ایِ این بررسی در دولت اسلامی است که مقولات عمده فوق را دربرمی‌گیرد.
کلیدواژه دولت اسلامی، حکمت و خردگرایى‌، نظریه‌پردازی داده بنیاد‌، عدالت‌گستری
آدرس دانشگاه خوارزمی, موسسه تحقیقات تربیتی ،روانشناختی و اجتماعی, ایران
پست الکترونیکی kmehrik@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved