>
Fa   |   Ar   |   En
   جنبش‌‌‌های اجتماعی جدید، جهانی شدن و اینترنت؛ مطالعه موردی: جنبش تسخیر وال‌استریت  
   
نویسنده رفیع حسین ,بلباسی میثم ,قربی محمدجواد
منبع دانش سياسي - 1395 - دوره : 12 - شماره : 23 - صفحه:129 -166
چکیده    نوشتار حاضر، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه رابطه‌ و تاثیرگذاری میان جنبش‌‌‌های اجتماعی جدید، جهانی شدن و اینترنت وجود دارد؟ یافته‌‌‌های پژوهش نشان از این دارد که جنبش‌‌‌های اجتماعی جدید و جهانی شدن دارای تاثیرات متقابل بر روی یکدیگر می‌باشند، به‌طوری که بسیاری از جنبش‌‌‌ها در ارتباط با مشکلات جهانی بسیج می‌شوند و در مقابل امکان برقراری این مبادلات و آگاهی از مشکلات جهانی تا حد زیادی به‌وسیلۀ دومین جنبه جهانی شدن؛ یعنی گسترش ارتباطات فراملی، افزایش یافته است. یکی از مهم‌ترین ابزار فنّاوری اطلاعاتی و ارتباطی، اینترنت است که به افزایش قدرت جنبش‌‌‌های اجتماعی جدید کمک کرده و جنبش تسخیر وال‌استریت یکی از آن‌‌‌ها است که بر اساس تغییرات ساختاری بر مبنای تحولات جوامع سرمایه‌داری صنعتی قابل تبیین است و از شاخص‌‌‌های آن، استفاده گسترده از فنّاوری اطلاعاتی و ارتباطی اینترنت و به‌خصوص شبکه‌‌‌های اجتماعی مجازی است که کمک شایانی در جهانی شدن این جنبش داشته است. برای انجام این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی و تبیینی بهره گرفته می‌شود.
کلیدواژه جنبش‌‌‌‌های اجتماعی، جهانی شدن، اینترنت، شبکه‌‌‌های مجازی، جنبش وال‌استریت
آدرس دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, پژوهشکده امام خمینی(ره), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved