>
Fa   |   Ar   |   En
   جایگاه دیپلماسی ورزش در روابط بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران؛ رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا  
   
نویسنده شریعتی فیض آبادی مهدی ,گودرزی محمود
منبع دانش سياسي - 1394 - دوره : 11 - شماره : 2 - صفحه:95 -127
چکیده    پژوهش حاضر تلاش داشت تا به این سوال پاسخ دهد که تصمیم‌گیران سیاسی ورزش جمهوری اسلامی ایران «می‌خواهند»، «می‌توانند»، یا «می‌دانند» چگونه از ورزش به‌عنوان ابزاری دیپلماتیک برای توسعه روابط بین‌الملل خود استفاده نماید؟ در واقع هدف از پژوهش حاضر بررسی جایگاه دیپلماسی ورزش در توسعه روابط بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی بود که ابزار پژوهش انجام مصاحبه‌های کیفی نیمه‌ساختاریافته با 13 نفر از کارشناسان داخلی و خارجی حوزه علوم ورزشی و روابط بین‌الملل بود. نمونه مورد مطالعاتی داخل کشور با استفاده از نمونه‌گیری گلوله برفی، و برای نمونه خارج از کشور با توجه به سوابق علمی، دو نفر از کارشناسان حوزۀ دیپلماسی ورزش بودند. پس از تحلیل محتوای نوشتار و گفتمان، یافته‌های پژوهش در 10 محور برندینگ و پرستیژ بین‌المللی، توسعۀ فرهنگی، توسعۀ سیاسی، توسعۀ اقتصادی، مبارزه با انزوا و تحریم، برون‌رفت از بعد تاریک، صلح و دوستی، وحدت و همگرایی ملی، تعاملات رسانه‌ای و توسعۀ قدرت هوشمندانه کدگذاری شدند که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به دلیل نداشتن استراتژی واحد در زمینه دیپلماسی ورزش و دید «حیات خلوت» به ورزش، بسیاری از فرصت‌ها را برای توسعه روابط بین‌الملل خود از این طریق از دست داده است.
کلیدواژه دیپلماسی ورزش، ایران، استراتژی، روابط بین‌الملل
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران
پست الکترونیکی m_goodarz@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved