>
Fa   |   Ar   |   En
   اصول عام ارزیابی نظام‌های ارزیابی سیاست  
   
نویسنده امامی میبدی راضیه
منبع دانش سياسي - 1394 - دوره : 11 - شماره : 1 - صفحه:45 -68
چکیده    نظام ارزیابی سیاست یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری بر اساس شواهد و مستندات است و در ارتقاء فنی تصمیم‌گیری نقش بسزایی دارد. پیاده‌سازی یک نظام ارزیابی موفق توجه به مقتضیات بومی و دانش و تجارب جهانی را می‌طلبد. در این مقاله، به دانش و تجارب جهانی توجه شده و درس‌آموزی از آنها برای بهبود ارزیابی سیاست در کشور مد نظر قرار گرفته است. در این راستا، با بکارگیری روش تحلیل مقایسه‌ای کیفی و ترکیبی از دو روش هدفمند و اقتضایی، تجارب نه کشور توسعه یافته و در حال توسعه در ارزیابی سیاست را بررسی کرده و با واکاوی مشترکات میان آنها، اصول عام نظام‌های ارزیابی سیاست را استخراج می‌کنیم. اصول شناسایی شده عبارت‌اند از:  1 وجود ارادۀ سیاسی و تقاضای دیوانی برای انجام ارزیابی؛ 2 ظرفیت‌سازی برای ارزیابی (پیش و هنگام پیاده‌سازی نظام ارزیابی)؛ 3 پوشش معیارهای اثربخشی، کارایی و تاثیر در نظام ارزیابی؛ 4 استفاده از شاخص‌های عملکرد؛ 5 اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تنبیهی نسبت به نتایج عملکرد؛ 6 استفادۀ توامان از ارزیابی درونی و بیرونی؛ 7 وجود نهاد هماهنگ‌کنندۀ نظام ارزیابی؛ 8 احساس مالکیت مجریان نسبت به یافته‌های ارزیابی؛ 9 انتشار عمومی گزارش‌های ارزیابی؛ 10 تکامل تدریجی دامنۀ ارزیابی و روش‌های آن.
کلیدواژه نظام ارزیابی سیاست، تجارب بین‌المللی، اصول عام ارزیابی، تحلیل مقایسه‌ای
آدرس دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی emamirazie@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved