>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش هییت‌های مذهبی شهر تهران در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی  
   
نویسنده غفاری هشجین زاهد ,مرشدی زاد علی ,خدادادی هانیه
منبع دانش سياسي - 1391 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:63 -82
چکیده    چکیده: سازمان به‌عنوان یکی از مولفه‌های مدل مطالعه چگونگی مبارزه سیاسی چارلز تیلی است. سازمان در فرآیند بسیج انقلابی نقش‌های گوناگونی ایفا می‌کند. هییت‌های مذهبی از جمله سازمان‌های قدیم هستند که در فرهنگ عاشورایی تشیّع رشد کرده با فراز و نشیب‌هایی فراوان گسترش و تکامل یافته‌اند. مقاله حاضر به بررسی نقش هییآت مذهبی شهر تهران در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی در شهر تهران می‌پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش کیفی و از نوع مطالعات تاریخی و اسنادی بوده و برای گردآوری داده‌ها به منابع و اسناد موجود مرتبط مراجعه شده و با برخی از دست‌اندرکاران هییآت مذهبی مورد مطالعه مصاحبه نیز انجام شده است. یافته‌های تحقیق که در پاسخ به این سیوال اصلی که «نقش و کارکردهای مختلف هییت‌های مذهبی شهر تهران در روند شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی چه بوده است؟» مبیّن آن است که این هییت‌ها به‌عنوان یکی از شبکه‌های سازماندهی در کنار سایر سازمان‌ها، در روند شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی دارای نقش و کارکردهای مهم و متنوعی بوده‌اند. از جمله آنها می‌توان به نقش فرهنگی، هنری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی هییت‌های مذهبی مورد مطالعه شهر تهران در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد که برای هر کدام از این نقش‌ها شواهد و مصادیق مربوط در بستر تاریخ انقلاب توضیح داده شده است.
کلیدواژه هییت‌های مذهبی ,فرهنگ سیاسی ,تشیّع ,امام خمینی(ره) ,تهران
آدرس دانشگاه شاهد, استادیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد , ایران, دانشگاه شاهد, استادیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد, ایران, دانشگاه شاهد, دانش آموخته کارشناسی ارشد، رشته جامعه‌شناسی انقلاب اسلامی،‌ دانشگاه شاهد, ایران
پست الکترونیکی ha.khodadadi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved