>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل عوامل مرتبط با اعتماد سیاسی دانشجویان  
   
نویسنده جهانگیری جهانگیر ,ابوترابی زارچی فاطمه
منبع دانش سياسي - 1391 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:5 -26
چکیده    اعتماد به‌عنوان پایه و اساس تعاملات و روابط اجتماعی، خاصه در روابط بین مردم و حکومت اهمیت بسیاری دارد. نتایج مطالعات انجام شده در سطح کشور حاکی از این است که میزان اعتماد سیاسی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون پیوسته یکسان نبوده است. این دسته از مطالعات، عوامل متفاوتی را برای این وضعیت برشمرده‏اند. این مطالعات به دانشجویان به‌عنوان کنشگران فعال سیاسی کمتر توجه داشته‌اند. این پژوهش سعی دارد تا با بهره‌گیری از روش پیمایش، عواملی را که با اعتماد سیاسی دانشجویان دانشگاه شیراز در ارتباط است، مورد بررسی قرار دهد. در این تحقیق سعی شد تا با استفاده از نظریه اینگلهارت تاثیر متغیرهای سرمایه اجتماعی، دینداری، رضایت از زندگی، استفاده از رسانه‌ها و ساختارهای فوق فرهنگی بر اعتماد سیاسی دانشجویان بررسی شود. در این تحقیق نظام سیاسی، کنشگران و نهادهای سیاسی به‌عنوان ابعاد اعتماد سیاسی در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تنها 7/26 درصد از افراد دارای اعتماد سیاسی پایین هستند، و 3/56 درصد از افراد دارای اعتماد سیاسی متوسط و 17 درصد از افراد دارای اعتماد سیاسی بالا می‌باشند و اعتماد به نظام سیاسی بیش از اعتماد به نهادها و کنشگران سیاسی است. بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون گام‌به‌گام می‌توان گفت که از بین متغیرهای وارد شده در رگرسیون چندمتغیره به ترتیب متغیرهای دینداری، استفاده از رسانه‌های داخلی، استفاده از رسانه‌های خارجی، عضویت در گروه‌های سیاسی ـ دینی، رضایت از زندگی، مذهب (شیعه) و عضویت در گروه‌های فرهنگی، باقی ماندند که در مجموع 1/47 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کردند. متغیر سرمایه اجتماعی درون‌گروهی رابطه مثبت معناداری با اعتماد سیاسی دارد ولی میزان درآمد دارای رابطه منفی معنادار با اعتماد سیاسی است. همچنین رابطه بین متغیرهای سطح تحصیلات و قومیت با اعتماد سیاسی معنادار شد.
کلیدواژه دانشجو ,رضایت از زندگی ,سرمایه اجتماعی ,دین ,رسانه
آدرس دانشگاه شیراز, استادیارگروه جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز, ایران
پست الکترونیکی fabootorabi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved