>
Fa   |   Ar   |   En
   قومیت از منظر سیاستهای هویت  
   
نویسنده سیدامامی کاووس
منبع دانش سياسي - 1385 - شماره : 3 - صفحه:143 -166
چکیده    در تبیین مسائل قومی در ایران غالباً روابط میان اعضای گروههای قومی با اعضای جامعۀ بزرگ‌تر نادیده گرفته می‌شود و بر نقش فرایندها و ساختارهای کلان و نیز سوءاستفاده خارجی و نخبگان قومی از تفاوتهای قومی تاکید می‌شود. تحقیق حاضر تلاشی است برای فهم روابط قومی از منظر تجربه‌های روزمرۀ مردم و سازوکارهایی که از طریق آن، هویتهای جمعی و مرزهای قومی در روابط میان «خود» و «دیگری» و در پرتو مناسبات قدرت شکل می‌گیرند.برای این منظور نویسنده ضمن اشاره به دیدگاههای کلان موجود در این زمینه ‌و نقد و بررسی آنها به ضرورت طرح و مبنا قرار دادن رویکردی جایگزین اشاره دارد که ترکیبی از دو رویکرد «رابطه‌ای» و «برساخته‌گرا» است. در مقاله استدلال می‌شود که تنوع قومی در ایران همچنان ماندگار خواهد بود و تفاوتهای قومی می‌توانند تحت شرایط خاصی در خدمت بسیج احساسات گروهی و خلق هویتهای واگرا قرار ‌گیرند. آگاهی به شرایط و عواملی که سبب تنش در روابط قومی در ایران می‌شوند، می‌تواند به اتخاذ راهکارهای اجرایی بهتر و موثرتر مدد رساند.
کلیدواژه ‌قومیت، ایران، هویت، ‌ ناسیونالیسم قومی، سیاست قومی
آدرس دانشگاه امام صادق(ع), دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved