>
Fa   |   Ar   |   En
   آسیب‌شناسی تهاجم فرهنگی در بین جوانان استان همدان  
   
نویسنده صفایی صفی اله
منبع دانش سياسي - 1398 - دوره : 15 - شماره : 1 - صفحه:173 -194
چکیده    تهدیدهای فرهنگی، به‌عنوان ابعاد تهدید علیه ساختار یک کشور شناخته‌شده است. این درحالی است که یکی از شیوه‌های تهدید علیه فرهنگ یک کشور به‌ویژه درباره ساختار ارزشی و فرهنگی کشور، در قالب تهاجم فرهنگی طراحی و اجرا می‌شود. پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی تهاجم فرهنگی در سطوح مختلف خرد، میانی و کلان در بین جوانان استان همدان، در سال 1396 انجام گردید. در این پژوهش کمی، برای جمع‌آوری داده‌ها، از فن پیمایش استفاده گردید. جامعه مورد بررسی، کلیه جوانان استان همدان بودند (10874=n). برای نمونه‌گیری جامعه پژوهش، از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی با انتساب متناسب استفاده شد. برای تعیین حجم نمونه نیز از فرمول کوکران استفاده گردید (384=n). برای جمع آوری داده‌ها، از پرسشنامه محقق‌ساخته، استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط پانلی از متخصصان تایید گردید. برای تایید پایایی ابزار پژوهش نیز یک مطالعه راهنما و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ صورت پذیرفت. نتایج تجربی مدل‌سازی معادلات ساختاری مشخص کرد که تهاجم فرهنگی اثر معنا‌داری بر هر سه سطح خرد، میانی و کلان فرهنگ داشته است. به‌علاوه، بیشترین تاثیر در سطح خرد بر گرایش به مد، در سطح میانی بر پایبندی جوانان به اصول خانوادگی و در سطح کلان بر تغییر سبک زندگی بوده است.
کلیدواژه جنگ نرم، تهاجم فرهنگی، جوانان، آسیب شناسی فرهنگی، استان همدان
آدرس دانشگاه پیام نور همدان, ایران
پست الکترونیکی safaei.s@pnu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved