>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی مدل بازاریابی سیاسی شناختی(عصب پایه)  
   
نویسنده حسینی حمید ,میرابی وحید رضا ,حسن پور اسماعیل ,رنجبر محمد حسین
منبع دانش سياسي - 1398 - دوره : 15 - شماره : 2 - صفحه:417 -442
چکیده    بازاریابی سیاسی به عنوان یکی از علوم اجتماعی، ترکیبی از علوم بازاریابی ، علم سیاست وعلوم اجتماعی است . با توجه به این موضوع که بازاریابی سیاسی از رفتارهای موجود در واقعیت امور سیاسی به دانشگاه ها آمده است، و در دانشکده های علوم سیاسی تئوری سازی شده است، بنابراین تئوری های موجود معمولا تنها تبیین کننده واقعیت ها هستند و معمولا لایه های پنهان و عمیق تر این علم در این تئوری ها کمتر مورد توجه قرار گرفته دارد. محقق در این پژوهش ابتدا تئوری های موجود بازاریابی سیاسی را از منظر و دیدگاه خود نقد و سپس اقدام به ارائه یک مدل عصب پایه بازاریابی سیاسی که بر اساس پژوهش بدست آمده است می نماید.نگاه نویسنده در نقد مدلهای بازاریابی بین الملل بر اساس نگاه بازاریابی بوده و بر اساس این نگاه مدلها بررسی شده اند.در نهایت محقق مدل بازاریابی عصب پایه را به عنوان یک مدل کاربردی که بر اساس عملکرد عصب ها و روش کارکرد مغز انسانها شکل گرفته است ارائه می نماید. امدل به دست آمده در این پژوهش در سه سطح ارایه شده است: سطح یک سطح رای دهندگان و رای گیرندگان ،سطح دوم سطح محیط نزدیک داخل کشور که شامل رسانه داخلی و قوانیین داخلی است، می باشد و سطح سوم سطح محیط سیاسی خارج کشورکه شامل رسانه های بین المللی و نهاد های سیاسی بین الملل می باشد.در تدوین مدل از روش دلفی استفاده شده است و البته با توجه به اینکه مدل باید آزمون گردد محقق با استفاده از ابزار pls اقدام به آزمون مدل با 384 نفر پاسخگو و به روش پرسشنامه در بخش رای دهندگان نموده است.سایر قسمتهای مدل این پژوهش از روش دلفی مورد آزمون قرار گرفته است.
کلیدواژه بازاریابی سیاسی، علوم اعصاب، بازاریابی سیاسی عصب پایه، انتخابات، رقابت سیاسی، علوم شناختی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان, ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس, ایران
پست الکترونیکی m.h.ranjbar@iauba.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved