>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل مبانی فکری رفتار حزب حرکت ملی ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران  
   
نویسنده اطهری اسدالله ,ولی زاده میدانی رامین
منبع دانش سياسي - 1398 - دوره : 15 - شماره : 2 - صفحه:297 -316
چکیده    احزاب سیاسی بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی در جمهوری ترکیه شکل گرفتند و فضایی از رقابت دموکراتیک علی‌‌رغم فضای تک ‌حزبی در سال‌های نخست جمهوری بین این احزاب به وجود آمد. حزب حرکت ملی چهارمین حزب سیاسی بزرگ ترکیه محسوب می‌شود که در فضای سیاسی ترکیه تاثیرگذار است. حضور این حزب در ائتلاف جمهور و نقش‌آفرینی آن در سپهر سیاسی ترکیه ضرورت تحلیل رفتار سیاسی این حزب را در قبال جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌سازد. هدف مقاله حاضر تبیین مواضع حزب حرکت ملی در قبال جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه انگاره‌‌های هویتی حزب حرکت ملی چه نقشی در مواضع این حزب در قبال جمهوری اسلامی ایران دارد؟ این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و با بهره‌گیری از تکنیک اسنادی نقش انگاره‌های هویتی را در مواضع حزب حرکت ملی مورد بررسی قرار می‌دهد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی محسوب می‌شود. یافته‌‌های مقاله نشان می‌دهد که حزب حرکت ملی به دنبال اتخاذ سیاست‌های همکاریجویانه در قبال جمهوری اسلامی ایران است.حضور این حزب در ائتلاف جمهور و نقش‌آفرینی آن در سپهر سیاسی ترکیه ضرورت تحلیل رفتار سیاسی این حزب را در قبال جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌سازد. هدف مقاله حاضر تبیین مواضع حزب حرکت ملی در قبال جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه انگاره‌‌های هویتی حزب حرکت ملی چه نقشی در مواضع این حزب در قبال جمهوری اسلامی ایران دارد؟ این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و با بهره‌گیری از تکنیک اسنادی نقش انگاره‌های هویتی را در مواضع حزب حرکت ملی مورد بررسی قرار می‌دهد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی محسوب می‌شود. یافته‌‌های مقاله نشان می‌دهد که حزب حرکت ملی به دنبال اتخاذ سیاست‌های همکاریجویانه در قبال جمهوری اسلامی ایران است.
کلیدواژه حزب، حرکت ملی، جمهوری اسلامی ایران، انگاره‌ها، هویتی، ترکیه
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان, گروه علوم سیاسی, ایران, دانشگاه امام صادق (ع), ایران
پست الکترونیکی asemanehapht@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved